Endringer i NRS 6

Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) foreslår endringer i NRS 6 Pensjonskostnader. Høringsfristen er 4. november 2019.

Publisert:

Planendringer

Ved bruk av korridormetoden kan det forekomme situasjoner med planendringsgevinster, hvor den tidligere kostnaden ikke fullt ut er reflektert i regnskapet i tidligere perioder, grunnet uinnregnede estimatavvik. Problemstillingen er aktualisert som følge av endringer i offentlig tjenestepensjon og de besluttede endringer av samordningsreglene i juni 2019.

NRS foreslår at planendringsgevinster skal kunne benyttes til å redusere uinnregnede estimatavvik. Forslaget er at dette skal være et likestilt alternativ til gjeldende regulering i NRS 6. Gjeldende regulering er at ubetingede planendringer skal resultatføres fullt ut på endringstidspunktet.

Definisjoner fra IAS 19

NRS foreslår samtidig å innarbeide IAS 19 sin beskrivelse av planendring, avkorting og oppgjør. Begrepene er ikke definert i gjeldende NRS 6.

I praksis erfares det at IAS 19 sine definisjoner normalt legges til grunn også ved anvendelse av NRS 6. Innarbeidelsen av definisjonene er ikke en nødvendig endring som følge av lovendringer, men utgjør en forenkling, samt at det fjerner en foreliggende usikkerhet i praksis ved at det tydeliggjøres at NRS 6 og IAS 19 har samme definisjon av begrepene.

Beregning av pensjonskostnaden ved planendring/avkorting

NRS foreslår også å regulere beregningen av pensjonskostnaden for gjenværende periode etter at det har skjedd en planendring/avkorting.

Gjeldende regulering i NRS 6 medfører uklarhet med hensyn til rekkevidden av bestemmelsen. Som en konsekvens av dette er det uensartet praksis på området.

NRS foreslår at pensjonskostnaden for gjenværende periode, skal beregnes basert på forutsetninger anvendt ved beregning av virkning av planendring/avkorting. Det vil si beregningen skal foretas basert på forutsetninger som forelå på planendrings- / avkortingstidspunktet.

Reguleringen som foreslås tilsvarer løsningen i IAS 19, etter endringen i februar 2018.