Endringer i NRS 8 God Regnskapsskikk for små foretak

NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak er endret som følge av vedtatte lovendringer i 2017. I tillegg er det foretatt enkelte språklige korreksjoner.

Publisert:

Norsk RegnskapsStiftelse har publisert en endret NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak. 

Følgende lovendringer i 2017 har medført endringer i standarden:

  • Endring av aksjeloven § 3-5 om styrets handleplikt,
  • Fjerning av plikten til å utarbeide årsberetning for små foretak,
  • «Nytt» notekrav om fortsatt drift,
  • Innføring av begrenset regnskapsplikt, og
  • Endret notekrav om egne aksjer.

De mest sentrale lovendringene og tilhørende endringer i NRS 8 forklares nærmere nedenfor.

Årsberetning for små foretak

Som følge av at små foretak ikke lenger plikter å avlegge årsberetning er reguleringen av dette temaet endret i NRS. Blant annet er hele kapittel 9 i NRS 8 fra 2014 tatt ut.

Som følge av at årsberetningen ikke lenger er pliktig for små foretak er ordet «eventuell» innarbeidet i aksjeloven § 5-5 annet og tredje ledd. Eksempler på lover hvor tilsvarende konsekvensjusteringer ikke er foretatt er selskapsloven, burettslagslova og samvirkelova. Denne manglende konsekvensjusteringen betyr likevel ikke at disse foretakene plikter å utarbeide årsberetning for regnskapsåret 2017. Plikten disse foretakene har til å utarbeide årsberetning er regulert i regnskapsloven. Revisorforeningen mener også at ordet «eventuell» må innfortolkes i nevnte lover.

Erfaringer tilsier at flere små foretak fortsatt ønsker å utarbeide en årsberetning på frivillig grunnlag. I den forbindelse har det oppstått spørsmål om en slik redegjørelse fortsatt kan kalles årsberetning, og om det er krav til redegjørelsens innhold. Begrepet «årsberetning» er ikke forbeholdt en årsberetning utarbeidet i samsvar med regnskapsloven § 3-3a. Små foretak som ønsker å redegjøre for regnskapsåret kan fremdeles kalle redegjørelsen en årsberetning, men kan også velge å kalle den noe annet som vurderes mer egnet. Det er ingen krav til innhold i en slik redegjørelse. Ledelsen står derfor fritt til å velge hva den skal inneholde.

Små foretak som frivillig velger å utarbeide konsernregnskap står også fritt til å velge om en slik «årsberetningen» skal omfatte konsernets virksomhet. Små foretak plikter heller ikke å følge øvrige bestemmelser i regnskapsloven med relevans for årsberetningen, forutsatt at årsberetningen ikke er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven § 3-3a. Det som er omtalt i dette avsnittet fremgår ikke eksplisitt i NRS 8, men følger av at årsberetningen har blitt frivillig for små foretak.

Dersom små foretak velger å utarbeide en årsberetning i samsvar med regnskapsloven § 3-3a, anbefales det i NRS 8 at dette fremkommer innledningsvis i årsberetningen. NRS 16 Årsberetning er den relevante standarden når små foretak frivillig velger å utarbeide en slik årsberetning. Dersom det utarbeides en årsberetning i samsvar med regnskapsloven, og det frivillig utarbeides konsernregnskap, skal årsberetningen også dekke virksomheten i konsernet.

Resultatdisponeringen

For små foretak var resultatdisponeringen tidligere regulert i regnskapsloven § 3-3 fjerde ledd – «Årsberetningen skal inneholde forslag til anvendelse av overskudd eller dekning av tap dersom dette ikke framgår av årsregnskapet». Denne bestemmelsen er opphevet og regnskapsloven inneholder ikke lenger regulering av resultatdisponeringen for små foretak.

NRS 8 er endret som følge av dette, og er nå begrenset til en anbefaling om at resultatdisponeringen vises i tilknytning til resultatregnskapet. Dersom resultatdisponeringen ikke vises i tilknytning til resultatregnskapet fremgår det av standarden at det bør vurderes om det er nødvendig å presentere en egenkapitalnote. Se NRS 8 punkt 5.3.1 og 3.1.

Forutsetningen om fortsatt drift

I regnskapsloven er det innført et «nytt» notekrav for små foretak. Av regnskapsloven § 7-46 følger det nå eksplisitt at små foretak skal gi noteopplysning når det er usikkerhet om fortsatt drift. Notekravet er omtalt i NRS 8 punkt 8.13.

Plikten til å gi noteopplysning når det er usikkerhet om fortsatt drift er ikke ny. Frem til lovendringen i desember 2017 har notekravet fulgt av fanebestemmelsen i regnskapsloven § 7-1 annet ledd, jf. tidligere pkt. 9.2.4.3 i NRS 8. Små foretak kunne oppfylle kravet ved å henvise til nærmere omtale i årsberetningen. Ettersom små foretak ikke er pålagt å avgi årsberetning er løsningen med en henvisning til årsberetningen ikke lenger aktuell.

Notekravet i regnskapsloven § 7-46 medfører ingen plikt til å bekrefte at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. I NRS 8 fremkommer det imidlertid at det kan være behov for å gi noteopplysning selv om ledelsen mener at forutsetningen for fortsatt drift er tilstede. Dette gjelder når det foreligger indikasjoner på at det er usikkerhet om fortsatt drift, men andre forhold innebærer at det likevel ikke foreligger slik usikkerhet. I standarden trekkes negativ bokført egenkapital fram som et eksempel på en indikasjon, mens «andre forhold» eksempelvis kan være garantier fra eier om tilførsel av nødvendig kapital og likviditet.

Avvikling

Alternativet til fortsatt drift er avvikling. I NRS 8 er det nå presisert at det er krav om å gi noteopplysning (prinsippnote) dersom eiendeler og gjeld vurderes til virkelig verdi ved avvikling, jf. regnskapsloven § 7-35.

Det er også tatt inn i standarden at det bør vurderes om det er behov en noteopplysning hvor det redegjøres for hvordan virkelig verdi ved avvikling er beregnet, jf. regnskapsloven § 7-1 annet ledd.

Begrenset regnskapsplikt

Begrenset regnskapsplikt er omtalt, men ikke regulert i NRS 8. Det forventes at Norsk RegnskapsStiftelse vil publisere en egen regnskapsstandard om begrenset regnskapsplikt i løpet av 2018. NRS oppfatter bestemmelsen slik at regulering i regnskapsstandard er en forutsetning for å kunne avlegge årsregnskap etter regelen om begrenset regnskapsplikt.

Inntil videre kan derfor regnskapspliktige enkeltpersonforetak og ansvarlige selskaper der ingen av deltagerne er en juridisk person med begrenset ansvar, som samtidig oppfyller vilkårene for små foretak, ikke anvende andre forenklinger enn det som følger av NRS 8.

Ikrafttredelse

Endret NRS 8 gjelder for regnskapsår som avsluttes 31. desember 2017 eller senere.