Endringer i reglene om likestilling og diskriminering

I prop. 63 L (2018–2019) foreslås en styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten i likestillings- og diskrimineringsloven, og enkelte tilknytte endringer i andre lover, bl.a. regnskapsloven. Videre foreslås det å etablere et lavterskeltilbud for håndheving av forbudet mot seksuell trakassering i likestillings- og diskrimineringsloven.

Publisert:

Styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten i likestillings- og diskrimineringsloven

Utvidet aktivitetsplikt ved mer enn 50 ansatte og evt. mellom 20 og 50 ansatte

Den konkretiserte aktivitetsplikten i likestillings- og diskrimineringsloven § 26 annet ledd utvides etter forslaget med et krav til at virksomhetene annethvert år skal kartlegge lønnsforhold fordelt etter kjønn og bruken av ufrivillig deltidsarbeid.

Videre utvides annet ledd til også å omfatte arbeidsgivere i private virksomheter som har mellom 20 og 50 ansatte, dersom en av arbeidslivets parter i virksomheten krever det. Fra før er alle arbeidsgivere i offentlig sektor, samt arbeidsgivere i privat sektor som sysselsetter mer enn 50 ansatte, omfattet av kravet.

Det lovfestes i § 26 c at styret skal sørge for at plikten til aktivt likestillingsarbeid og plikten til å redegjøre for dette oppfylles i samsvar med aktivitetsplikten etter likestillings- og diskrimineringsloven.

Redegjørelsesplikt ved mer enn 50 ansatte og evt. mellom 20 og 50 ansatte

Arbeidsgivere som har aktivitetsplikter etter § 26 andre ledd, skal redegjøre for den faktiske tilstanden når det gjelder kjønnslikestilling i virksomheten og hva de gjør for å oppfylle aktivitetsplikten etter § 26.

Redegjørelsen skal gis i årsberetningen eller i annet offentlig tilgjengelig dokument. Dersom redegjørelsen gis i annet offentlig tilgjengelig dokument, og foretaket har en plikt til å levere årsberetning, skal det i årsberetningen opplyses hvor dokumentet finnes offentlig tilgjengelig. Arbeidsgivere i offentlige virksomheter som ikke er pålagt å utarbeide årsberetning, skal ta redegjørelsen inn i sin årsrapport eller i et annet offentlig tilgjengelig dokument.

Redegjørelsen skal utformes slik at enkeltansattes personlige forhold ikke røpes. Resultatene av lønnskartleggingen skal fremgå av redegjørelsen i anonymisert form.

Det kan gis forskrift om standardisering av redegjørelsesplikten på likestillingsområdet.

Tidligere dobbeltregulering av redegjørelsesplikten ryddes opp i ved at regnskapsloven § 3-3 a tiende og ellevte ledd oppheves.

Redegjørelse for samfunnsansvar i store foretak - regnskapsloven § 3-3 a

Begrepene «likestilling» og «ikke-diskriminering» tas inn i bestemmelsen om store foretaks samfunnsansvarsrapportering i regnskapsloven § 3-3 a. Dette er ingen realitetsendring, men en pressisering, da likestilling og ikke-diskriminering allerede er dekket i bestemmelsen gjennom begrepene menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter.

Dokumentasjonsplikt for alle arbeidsgivere

Det følger av forslaget til likestillings- og diskrimineringsloven § 26 femte ledd at arbeidet for å oppfylle aktivtetspliktene etter § 26 skal dokumenteres.

Revisorforeningen har fått gjennomslag for at det ikke bør gjeninnføres noen redegjørelsesplikt for små foretak. Derimot blir også de minste foretakene omfattet av dokumentasjonsplikten dersom virksomheten er arbeidsgiver. For foretakene som ikke er omfattet av § 26 annet ledd vil dokumentasjonsplikten være begrenset til arbeid som følge av den generelle aktivitetsplikten etter første ledd:

«Alle arbeidsgivere skal, innenfor sin virksomhet, arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling, hindre diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, eller kombinasjoner av disse grunnlagene, og søke å hindre trakassering, seksuell trakassering og kjønnsbasert vold. Arbeidet skal blant annet omfatte områdene rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter, tilrettelegging og mulighet for å kombinere arbeid og familieliv.»

Etablering av et lavterskeltilbud for håndheving av forbudet mot seksuell trakassering i likestillings- og diskrimineringsloven

Departementet foreslår at Diskrimineringsnemnda gis myndighet til å håndheve forbudet mot seksuell trakassering i likestillings- og diskrimineringsloven.

Saker om seksuell trakassering må i dag fremmes for domstolene. Rettspraksis viser imidlertid at svært få saker om seksuell trakassering bringes inn for domstolene. Omfanget av seksuell trakassering gjenspeiles således ikke i de sakene som bringes inn for domstolene.

Lavterskeltilbudet som foreslås etablert omtales ikke nærmere her. Det vises til omtalen i proposisjonen.