EU vil legge om systemet for beskatning av multinasjonale selskaper

EU-kommisjonen relanserte den 25. oktober 2016 prosjektet om beskatning på grunnlag av et felles skattegrunnlag – CCCTB.

Publisert: Skatt

Hva er CCCTB?

CCCTB (Common Consolidatet Corporate Tax Base) er et felles regelsett som flernasjonale selskaper skal anvende for å beregne skattepliktig inntekt (skattegrunnlaget). Det skal benyttes de samme reglene for f.eks. avskrivninger og fradrag og det sendes inn én felles skattemelding for hele virksomheten i EU. Dermed unngår man at transaksjoner mellom konsernselskaper innad i EU skal basere seg på armlengdeprinsippet, et system som har vist seg å ha alvorlige svakheter i praksis.

Overskuddet fordeles deretter mellom medlemsstatene etter en fordelingsnøkkel som baserer seg på tre likeverdige faktorer som kjennetegnes ved at de er lette å dokumentere, vanskelige å flytte mellom medlemsstatene og som skal måle verdiskapningen i det enkelte landet:

  • Anleggsaktiva, f.eks. driftsmidler og bygg.
  • Arbeid, dvs. lønnskostnader og antall ansatte som skal telle med like mye.
  • Omsetning, basert på hvor varene sendes eller tjenestene ytes.

Den enkelte medlemsstat skattlegger sin andel av det felles skattepliktige overskuddet med sin nasjonale skattesats.

Kommisjonen mener forslaget også vil gi store fordeler for selskapene i form av stabile regler og lavere etterlevelseskostnader. Selskapene slipper å forholde seg til inntil 27 forskjellige regelsett, levere skattemeldinger til hver medlemsstat og beregne internpris for transaksjoner innad i EU. Ikke minst vil det være store besparelser for små og mellomstore bedrifter som ønsker å ekspandere til andre medlemsstater.

Tidligere forsøk på å innføre CCCTB i EU har strandet.

FoU-fradrag

Forskning og utvikling regnes som en nøkkelfaktor for vekst og nye arbeidsplasser. En del av forslaget fra kommisjonen er at man lanserer et superfradrag for forsknings- og utviklingskostnader på inntil 200 %. Dette superfradraget skal erstatte ordninger mange EU-land har i dag med at immaterielle eiendeler plasseres i et land med gunstig beskatning av inntekt i form av royalty på slike eiendeler, typisk 5-10 % (såkalte «patentbokser»).

Fjerner fordelene ved gjeldsfinansiering

Kommisjonen ønsker å fjerne fordelene ved at det gis fradrag for rentefradraget ved at det blir gitt tilsvarende fordeler ved egenkapitalfinansiering («Allowance for Growth and Investment»).

Obligatorisk

Tidligere forslag fra EU har gått ut på at CCCTB skulle være valgfritt for selskapene. Forslaget fra kommisjonen som er lansert nå innebærer at ordningen skal være obligatorisk for de største selskapene (mer enn 750 millioner euro i omsetning).

Iverksettelse

Det første skrittet – å fastsette en felles skattebase – er foreslått implementert fra 31. desember 2018.