EU vil skattlegge den digitale økonomien

EU-kommisjonen har lagt frem forslag til direktiv om beskatning av den digitale økonomien. Som første trinn åpnes det for en midlertidig skatt på brutto salgsinntekter.

Publisert:

Dagens internasjonale skattesystem bygger på at et selskap må drive virksomhet gjennom et såkalt fast driftssted i landet for å bli skattepliktig der. Forretningsmodellen til digitale selskaper som f.eks. Google, Amazon og Apple innebærer at de kan drive utstrakt virksomhet i et land uten å være fysisk tilstede og dermed betale lite eller ingenting i skatt i landet.

Dette har ført til at digitale selskaper har betalt mindre skatt enn selskaper innenfor den tradisjonelle økonomien. Gjennomsnittlig effektiv skattesatsen for digitale selskaper er om lag 9,5 % mot 23,2 % i tradisjonelle bransjer.

Den digitale økonomien

Kjennetegn ved den digitale økonomien er bl.a. at:

  • Selskapene kan ha betydelig økonomisk tilstedeværelse i et marked, men ha liten eller ingen fysisk tilstedeværelse der
  • Immaterielle eiendeler (f.eks. verdifull teknologi) utgjør en vesentlig del av verdiskapingen
  • Brukermedvirkning er en viktig faktor

Det er et grunnleggende prinsipp bak reglene om fordeling av beskatningsrett mellom land er at verdier skal skattlegges der de skapes. Mange land peker bl.a. på at brukermedvirkning er en sentral del av verdiskapingen for mange store teknologiselskap, for eksempel gjennom utlevering av data. Dette kan utgjøre en betydelig merverdi i digitaliserte forretningsmodeller, men slike bidrag til verdiskapningen anerkjennes ikke for skatteformål.

OECDs rapport

Både EU og OECD erkjenner at dagens system ikke fungerer godt nok for den digitale økonomien. Den 16. mars 2018 la OECD frem en rapport om utfordringer ved beskatningen av den digitale økonomien. OECD tar sikte på å utarbeide et felles forslag til løsninger innen 2020.

EU-kommisjonens forslag

Samtidig drøftes problemstillingen også i EU. Flere medlemsland har sett seg lei av å vente på OECD og tatt til orde for at EU bør innføre en midlertidig omsetningsavgift for digitale selskaper. Denne kan avvikles når det etableres en global løsning. Den 21. mars 2018 la Kommisjonen frem forslag til direktiv om «Rettferdig beskatning av den digitale økonomien».

Flere land, bl.a. Sverige og Danmark støtter modernisering av skattereglene, men mener løsningen må være global. Kommisjonen på sin side peker på at faren med å vente på nye OECD-regler er at man dermed risikerer at ulike EU-land ensidig kan innføre skattetiltak for den digitale økonomien. Inntil 28 ulike skatteregimer kan skade det indre markedet. Kommisjonen ser det samtidig som viktig at EU påvirker OECDs arbeid ved å være i forkant og snakke med én felles stemme overfor OECD.

Kommisjonen har lagt frem forslag til to direktiv:

1. Skattereform for digitale aktiviteter

På lang sikt ønsker kommisjonen at medlemsstatene skal kunne skattlegge overskudd som er skapt i landet dersom selskapet har en skattbar «digital tilstedeværelse» (virtuelt fast driftssted) i staten. 

Digital tilstedeværelse innebærer at man i en medlemsstat oppfyller minst ett av følgende kriterier:

  • Inntekter fra digitale tjenester over 7 millioner euro
  • Over 100 000 brukere
  • Over 3000 online businesskontrakter

Overskudd som er skapt i landet (grunnlaget for det som skal kunne skattlegges) defineres som:

  • Inntekter bra brukergenererte data, f.eks. salg av reklameplass på nettet
  • Inntekter fra digitale markedsplasser der brukere kan møte hverandre for å kjøpe og selge varer og tjenester, f.eks. delingsøkonomi
  • Inntekter fra andre digitale tjenester, f.eks. streaming

De nye reglene vil kreve at medlemsstatene reforhandler sine skatteavtaler.

Den nye modellen skal senere også bli en del av EU-kommisjonens prosjekt om et felles konsolidert skattegrunnlag for selskapsbeskatning i EU (CCCTB).

2. Midlertidig skatt på brutto salgsinntekter fra digitale aktiviteter

Formålet med en slik midlertidig omsetningsskatt er at medlemsstatene kan skattlegge inntekter fra den digitale økonomien umiddelbart uten å måtte vente på at skattereformen for digitale aktiviteter er implementert. Dermed unngår man at enkelte medlemsstater innfører ensidige tiltak for å skattlegge slike inntekter. Den midlertidige skatten skal avvikles når skattereformen er på plass.

Det er de samme digitale inntektene som nevnt ovenfor som kan skattlegges, altså aktiviteter der brukerne spiller en vesentlig rolle i verdiskapningen, men skatten beregnes på grunnlag av brutto omsetning. Skatten skal bare gjelde selskaper med en samlet omsetning på minst 750 mill. euro, hvorav minst 50 mill. i EU.

Kommisjonen har anslått at den midlertidige skatten vil gi skatteinntekter på om lag 5 milliarder euro hvis skatten settes til 3 %.