Aksjeinntekter utenfor fritaksmetoden skal skattlegges med 25 %

Eierinntekter (utbytte og aksjeinntekter) vil fra 2016 beskattes med 28,75 %. Det er reist spørsmål om dette også vil gjelde for eierinntekter et selskap har utenfor fritaksmetoden.

Publisert:

Eierinntekter skal fra 2016 oppjusteres med 1,15. Deretter skal beløpet beskattes med gjeldende skattesats som for 2016 er 25 %. En aksjegevinst på 100 blir da beskattet med 28,75.

I Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016 (side 297) kan det etter ordlyden tyde på at dette også vil gjelde et selskap som har eierinntekter utenfor fritaksmetoden.

Finansdepartementet har i brev til finanskomiteen påpekt enkelte korrigeringer av feil/unøyaktigheter. Det er der presisert at oppjustering kun gjelder for personlig aksjonær. Det betyr at for et selskap vil en eierinntekt utenfor fritaksmetoden beskattes med 25 % i 2016.