Finansdepartementet foreslår endringer i Skattefunn

Det foreslås bl.a. å sette fradragssatsen til 19 prosent for alle, øke timesatsen til kr 650 og at denne satsen også skal gjelde for kjøp av tjenester fra nærstående.

Publisert:

Forslaget er en oppfølging av evalueringen fra Samfunnsøkonomisk analyse AS som ble overlevert til Finansdepartementet 2. juli 2018. Det er også tatt hensyn til innspill fra Skattedirektoratet og Forskningsrådet for å redusere faren for misbruk av og tilpasninger til ordningen.

Hovedpunktene i forslaget er:

  • Det innføres krav om at FoU-medarbeider og bedriftens prosjektansvarlige signerer timelistene løpende.
  • Det innføres krav om å fremlegge prosjektregnskap og grunnlagsdokumentasjon fra underleverandør.
  • Fradragsretten begrenses til kjøp av FoU-tjenester fra land innenfor EØS.
  • Det skal ikke gis ikke fradrag forskningstjenester som omsettes (oppdragsforskning). I dag gjelder dette unntaket bare for forskningsinstitusjoners oppdragsforskning.
  • Fradragsgrunnlaget for FoU-prosjekter utført av forskningsinstitusjoner reduseres fra 50 til 25 mill. kroner.
  • Fradragsprosenten settes til 19 prosent for alle bedrifter.
  • Den maksimale timesatsen økes fra kr 600 til kr 650.
  • Maksimal timesats skal også omfatte innkjøpte FoU-tjenester fra nærstående. Som nærstående menes de samme omfattes av begrepet nærstående etter rentebegrensningsregelen i skatteloven § 6-41.

Omleggingen samlet sett skal bli om lag provenynøytral.

Forslaget er sendt på høring. Høringsfristen er 2. august 2019. Departementet tar sikte på at endringene skal få virkning fra og med inntektsåret 2020.

Kriserammede foretak

Høringsnotatet gjelder ikke problemstillingene knyttet til avskjæring av Skattefunnfradrag for såkalte kriserammede foretak. Skattedirektoratet opplyser at de samarbeider med Finansdepartementet om en uttalelse som de vil publisere så snart den er klar.

Vi kommer nærmere tilbake til dette når Skattedirektoratet kommer med sin avklaring.