Finansdepartementet vil oppheve gunstige verdsettelsesregler for aksjer

Finansdepartementet foreslår å oppheve adgangen til å verdsette ikke-børsnoterte aksjer i nystiftede selskaper til summen av aksjenes pålydende og overkurs.

Publisert:

Finansdepartementet vil foreslå endringer i formuesskattereglene for ikke-børsnoterte aksjer. Den viktigste endringen er å oppheve skatteloven § 4-13 første ledd, slik at også aksjer i nystiftede ikke-børsnoterte selskaper skal verdsettes etter skatteloven § 4-12 andre ledd, det vil si basert på de underliggende verdiene i selskapet (skattemessig formuesverdi).

Det foreslås også visse endringer knyttet til hvilket verdsettelsestidspunkt som skal gjelde for aksjer i selskaper som har vært involvert i enkelte fusjoner.

Etter forslaget skal den nye bestemmelsen lyde:

For personlig eide aksjer i aksjeselskap som i løpet av inntektsåret

a) er nystiftet,

b) har vært det overtakende selskap i en forenklet fusjon etter aksjeloven § 13-24, eller

c) har vært det overtakende selskap i en omvendt mor-datterfusjon etter aksjeloven eller allmennaksjeloven §§ 13-2 flg.,

skal verdsettelsestidspunktet være den 1. januar i skattefastsettingsåret.

Bakgrunnen for forslaget er at gjeldende regelverk åpner for uønskede tilpasninger. I tillegg bør likeartede formuesobjekter verdsettes likt så langt det er mulig. De foreslåtte endringene vil gi en mer ensartet og rettferdig verdsettelse av ikke-børsnoterte aksjer. 

Forslaget sendes på høring med høringsfrist 31. juli 2019. Etter forslaget skal de nye reglene få virkning fra og med inntektsåret 2019.