Finanskomiteen har avgitt innstilling om ny regnskapsførerlov

Regjeringen fremmet i juni forslag om ny regnskapsførerlov. Finanskomiteen på Stortinget har nå avgitt sin innstilling i saken. Flertallet foreslår ingen endringer fra Regjeringens lovforslag.

Publisert:

Innstillingen til Stortinget

Tittelen for godkjente regnskapsførere blir "statsautorisert regnskapsfører". Finanstilsynet får mulighet til å ilegge overtredelsesgebyr. Det innføres skjerpede krav til skikkethet, som også skal gjelde for eiere og styremedlemmer i regnskapsselskaper.

Les mer i denne artikkelen om Regjeringens lovforslag i Prop. 130 L (2021–2022).

Forslag fra mindretall i Finanskomiteen

Høyre og FrP går inn for fem års oppbevaringsplikt på all oppdragsdokumentasjon. Flertallet støtter forslaget om at pliktig skriftlig kommunikasjon med oppdragsgiver om lovbrudd skal oppbevares i ti år. Høyre og FrP går også mot at Finanstilsynet skal kunne ilegge regnskapsførere overtredelsesgebyr. 

SV, Rødt og MDG går inn for en egen plikt for regnskapsfører til å utlevere regnskapsmateriale og annen dokumentasjon til Skatteetaten hvis oppdragsgiver ikke oppfyller sine utleveringsplikter etter skatteforvaltningsloven. Disse partiene vil også innføre et krav for regnskapsførere om å sende nummererte brev .