Finanstilsynet om banker som tilbyr regnskapsføring

Finanstilsynet har utgitt et rundskriv om hvordan banker og finanskonsern som tilbyr regnskapsføring skal ivareta kundens interesser og sikre dette gjennom forsvarlige rutiner mv. Finanstilsynet påpeker at flere banker har startet opp regnskapsførervirksomhet, og at integrering av banksystemer og regnskapssystemer er en del av pågående digitaliseringsprosesser.

Publisert:

Banker er pålagt å innrette sin virksomhet for å unngå interessekonflikter og ha betryggende rutiner for å identifisere og i tilfelle motvirke slike risikoforhold. Det er også begrensninger i bankers adgang til å tilby produktpakker. Krav til god regnskasføringsskikk setter rammer for regnskapsførerforetak, blant annet når det gjelder ivaretakelse av kundenes interesser.

Rundskrivet omtaler taushetsplikt mellom virksomhetsområdene, kryssalg av tjenester, håndtering av interessekonflikter og risikovurderinger knyttet til dette. Etablering av retningslinjer og rutiner er et nødvendig risikoreduserande tiltak både i bankvirksomhet og regnskapsførervirksomhet.