Finanstilsynets rapport for tilsynsområdet revisjon

Det er nødvendig for et velfungerende marked at aktørene har tillit til den finansielle rapporteringen fra næringslivet.

Publisert:

Utviklingstrekk

De særskilte kravene til revisorer som reviderer foretak av allmenn interesse, gjør at det blir et mer markert skille mellom de foretak som reviderer foretak av allmenn interesse, og andre revisjonsforetak. Ved utgangen av 2022 var de ti revisjonsforetak som reviderte foretak av allmenn interesse.

Det påpekes at to av de fire største revisjonsnettverkene i 2022 satt i gang prosesser for å skille ut rådgivningsvirksomheten. Finanstilsynet uttaler at dette kan bidra til å sikre uavhengigheten til revisor, et grunnleggende krav i revisorrollen.

Tilsynssaker

Finanstilsynet gjennomførte i 2021 tematilsyn tilknyttet opptaksprosesser på Euronext Growth. Det ble gjennomført tilsyn hos Oslo Børs, åtte verdipapirforetak og fire revisjonsselskap. Den overordnede tematilsynsrapporten ble publisert 24. januar 2022. Tilsynsrapportene etter tilsyn i de enkelte revisjonsselskapene ble publiserte høsten 2021.

Som del av et felles tematilsyn med utvalgte noterte foretak sin rapportering av klimarelaterte forhold i årsrapporten for 2021 blei revisor sitt arbeid tilknyttet dette gjennomgått. Selv om det er forskjeller mellom foretakene, var rapporteringen gjennomgående mangelfull og ofte for generell i forhold til hva man bør forvente. Rapporten "Informasjon om klimarelaterte forhold i årsrapportene" ble publisert i desember 2022.

I 2022 registrerte Finanstilsynet 96 signaler om mulige svakheter i revisjonen. Signalene kom fra Revisorforeningen, skattemyndighetene, bostyrere, politiet og andre. Alle signaler blir vurdert for tilsynsmessig oppfølging. Saker som ikke blir oppfulgte med stedlig tilsyn eller annen nærmere kontroll, kan bli avsluttet med at revisor blir bedt om å gjennomgå revisjonen, identifisere eventuelle svakheter og rette opp disse i framtidig revisjonsutøvelse.

Til sammen ble 61 signaler fulgt opp i 2022. 22 av signalene ledet til tilsyn. Finanstilsynet sendte for 39 av sakene melding til revisjonsselskap hvor selskapene ble bedt om å gjennomføre en dokumentert egenevaluering av mottatt innrapportering.

De alvorligste funnene var at revisor påtok seg oppdrag som ikke skulle vært akseptert, at revisor fortsatte klientforhold hvor klienten skulle vært oppsagt, og at det ikke var innhentet tilstrekkelige revisjonsbevis som grunnlag for revisors uttalelse. Revisjon av inntekter og verdsetting (estimat) er området med flest alvorlige funn. Alvorlige brudd er også tilknyttet revisor sin mangelfull forståelse av virksomheten, inkludert avtaler og regulatoriske forhold revisjonsklienten er underlagt. For at revisor skal ivareta rollen som allmennheten sin tillitsperson, er det viktig at revisor viser profesjonell skepsis til ledelsen sine vurderinger i gjennomføringen av revisjonen og ved bytter av revisor.