Finanstilsynets rapport fra tilsynet med revisorer i 2020

Finanstilsynet peker på den teknologiske utviklingen og betydningen for revisjonsutøvelsen og tar opp mangler i etterlevelsen av hvitvaskingsregelverket.

Publisert:

Finanstilsynet publiserte i februar 2021 rapporter fra de ulike tilsynsområdene for 2020. 

I rapporten om revisjon skriver Finanstilsynet blant annet:

 • Særlig krav til revisorer som reviderer foretak av allmenn interesse, gjør at det blir et mer markert skille mellom revisjonsforetak som reviderer foretak av allmenn interesse og andre revisjonsforetak.
 • Ved utgangen av 2020 var det ti revisjonsselskaper som reviderte foretak av allmenn interesse.
 • Antallet revisjonsforetak der det bare er én oppdragsansvarlig revisor, er redusert de siste årene. 
 • I 2020 var revisjonsselskapenes virksomhet og gjennomføringen av revisjonen påvirket av koronapandemien direkte og indirekte gjennom revisjonsklientene.

Tilsyn

I 2020 registrerte Finanstilsynet 106 signaler om mulige svakheter i revisjonen. Signalene kommer fra Revisorforeningen, skattemyndighetene, bobestyrere, politiet og andre. 

 • Til sammen ble 36 signaler fulgt videre opp i 2020
 • 23 signaler ble fulgt opp ved at revisor ble bedt om å redegjøre for hvordan et bestemt revisjonsoppdrag var gjennomført og framlegge dokumentasjon
 • 13 signaler ble fulgt opp med stedlige tilsyn
 • 13 signaler ble oversendt til revisjonsselskaper og selskapene bedt om å gjennomføre en dokumentert egenevaluering

Hvitvasking

Det ble gjennomført elleve tematilsyn rettet mot revisors etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i 2020. Ingen av tilsynene var avsluttet ved årsskiftet, men Finanstilsynet skriver at det ble avdekket svakheter på flere områder: 

 • revisjonsforetakenes gjennomføring av virksomhetsinnrettet risikovurdering
 • etablering av anti-hvitvaskingsrutiner
 • etterlevelsen av krav om risikoklassifisering av kundene
 • intern opplæring
 • identifisering av forhold som kan indikere at midler har tilknytning til hvitvasking eller terrorfinansiering

Finanstilsynet har varslet mulig overtredelsesgebyr for flere av revisjonsforetakene som var del av tematilsynet.