Finanstilsynets Årsmelding for 2018

De største revisjonsselskapene er dominerende i markedet, men det er fortsatt mange små aktører. Finanstilsynets tilbakekall av revisorgodkjenninger har ligget på et jevnt lavt nivå over flere år.

Publisert:

Antall godkjente revisorer og revisjonsselskaper per 31.12.2018 

  2014 2015 2016 2017 2018 Godkjenninger i 2018
Statsautoriserte revisorer 3729 3888 4044 4233 4326 126
Registrerte revisorer 3462 3492 3526 3574 3607 76
Herav ansvarlige revisorer 1625 1584 1560 1532 1519 79
Revisjonsselskaper 533 516 494 447 447 37

I årsmeldingen påpekes det at skillet mellom revisjonsforetak som reviderer foretak av allmenn interesse og andre revisjonsforetak, blir mer markert. Det trekkes også frem at den teknologiske utviklingen og betydningen for revisjonsutøvelsen er et sentralt tema.

Tilbakekall av godkjenning som revisor

Tilbakekall: 2014 2015 2016 2017 2018
Statsautoriserte revisorer 0 2 1 0 0
Registrerte revisorer 2 0 1 2 2
Revisjonsselskaper 0 0 3 0 0

Saker sendt til Klagenemnden for revisor- og regnskapsførersaker

I 2018 ble én revisorsak sendt til Klagenemnden for revisor- og regnskapsførersaker. Klagen gjaldt avslag på søknad om godkjenning som revisor. I 2018 avgjorde klagenemnden fire revisorsaker. Det var to klager på tilbakekall av godkjenning som statsautorisert / registrert revisor og to klager på avslag på godkjenning som revisor. Klagenemndens vedtak er offentlige og tilgjengelige på Lovdata.