Finanstilsynets rapport om kontroll av prospekt i 2021

Finanstilsynet har i 2021 gjort flere observasjoner fra kontroll av prospekter og henvendelser til Finanstilsynet i forbindelse med prospekter. I rapporten påpeker de at det er behov for en vesentlig forbedring i kvaliteten i både prospekter som skal godkjennes, og også i øvrige henvendelser til Finanstilsynet.

Publisert:

Finanstilsynets rolle er å kontrollere og godkjenne EØS-prospekt som gjelder offentlige tilbud av omsettelige verdipapir rettet mot det norske markedet og notering av omsettelige verdipapir på norsk regulert marked.

De viktigste observasjonene i rapporten er: 

  • Forespørslene om prospekt er ofte ufullstendige eller preget av mangelfull kjennskap til regelverket eller mangelfulle forberedelser til prospektprosessen.
  • Prospektene fremstår ofte som ikke tilstrekkelig gjennomarbeidet ved innsending til Finanstilsynet.
  • Det er ofte feil eller mangler i den finansielle informasjonen i prospektene. Dette gjelder særlig prospekt som inneholder kompleks eller proforma finansiell informasjon.