SAF-T filen fra kassasystemet

Nå fra 1. januar må alle bokføringspliktige ha oppgraderte kassasystem i tråd med kravene i kassasystemloven og kassasystemforskriften. Blant annet må kassasystemet kunne produsere en fil i standard format.

Publisert:

Ettersom veldig mye av ansvaret ligger hos produsenten er det kanskje noe uklart for den bokføringspliktige selv om systemet de har oppfyller kravet i loven. 

SAF-T fil fra kassasystemet

Etter bokføringsforskriften § 2-7, må kassasystemet kunne produsere en fil direkte fra elektronisk journal eller anna elektronisk medium i ei standardisert form fastsett av Skattedirektoratet. Filformat er XML, forvaltet og fastsatt av skattedirektoratet og ofte referat til under samlebetegnelsen SAF-T. Ved bokettersyn er det sannsynlig at det er denne filen som vil bli etterspurt ved gjennomgang av kontantsalget.

Tilfredsstiller vårt kassasystem «SAF-T» kravene?

Enhver systemleverandør må bekrefte at sitt kassasystem er i samsvar med kassasystemloven og kassasystemforskriften. Oppdatert liste med leverandører som har sendt erklæring. Dersom den bokføringspliktige bruker et system som er godkjent, skal man også tilfredstille kravet til å kunne produsere en SAF-T fil. Det forventes ikke at bokføringspliktige skal ha inngående kjennskap til kravene i Kassasystemloven, og dersom et kassasystem med produkterklæring viser seg å ikke tilfredsstille kravene, er det systemleverandørens og ikke bokføringspliktiges ansvar.

Er SAF-T formatet et godkjent format for lagring av transaksjoner i 5 år?

All kontinuerlig bruk skal lagres fortløpende i elektronisk journal, jf. kassasystemforskrifta § 2-7 første ledd. Da alle opplysningene som skal registreres i elektronisk journal ikke er omfattet av XML-eksporten, må elektronisk journal oppbevares i hele oppbevaringstiden. Det er ikke tilstrekkelig at dataene oppbevares i henhold til kravene i SAF-T formatet.