Foreslår endring for differensiert arbeidsgiveravgift i 2021

Regjeringen foreslår at foretak med ambulerende virksomhet i alle tilfeller skal benytte satsen i sonen der hoveddelen av arbeidet utføres.

Publisert:

I dag gjelder dette bare dersom arbeidet utføres i en sone med høyere avgiftssats enn der foretaket er registrert.

Arbeidsgiveravgift ved ambulerende virksomhet

Satsen for arbeidsgiveravgift avhenger av hvor foretaket eller de aktuelle underenheter er registrert. Foretak med ambulerende virksomhet (eksempelvis bygge- og anleggsvirksomhet, transportvirksomhet og arbeidsutleie) skal imidlertid benytte avgiftssatsen som gjelder der den ansatte utfører hoveddelen av sitt arbeid. Etter dagens regler gjelder imidlertid dette bare dersom arbeidet utføres i en sone med høyere avgiftssats enn der foretaket er registrert. Utføres arbeidet i en sone med lavere sats enn der foretaket er registrert, benyttes satsen der foretaket er registrert.

Godkjent av ESA

Gjeldende ordning med differensiert arbeidsgiveravgift er godkjent av ESA for perioden til og med 31. desember 2020. For å sikre at ESA kan godkjenne forlengelse av ordningen før stortingsbehandlingen av budsjettet for 2021, foreslår Finansdepartementet en endring for ambulerende virksomhet slik at avgiftssatsen i kommunen der den ansatte utfører hoveddelen av sitt arbeid skal brukes i alle tilfeller – også der denne satsen er lavere enn der foretaket er registrert.

Europakommisjonen og ESA vil i løpet av 2021 fastsette nye regionalstøtteretningslinjer som skal gjelde fra og med 2022.