Foreslår en rekke skatteendringer i Hurdalsplattformen

Den nye AP/SP-regjeringen vil holde det samlede skatte- og avgiftsnivået uendret, men varsler økt skatt på formue og høye inntekter

Publisert:

Under punktet «En rettferdig skatte og avgiftspolitikk» i Hurdalsplattformen som ble fremlagt 13. oktober varsler den nye regjeringen bl.a. følgende skattepolitikk:

Selskapsskatt

 • Selskapsskatten holdes uendret på 22 prosent hele stortingsperioden

Personskatt

 • Det samlede skatte- og avgiftsnivået holdes uendret.
 • Inntektsskatten skal reduseres for inntekter under 750 000 kroner og økes for andre.
 • Fagforeningsfradraget skal dobles og pendlerfradraget økes.

Formues- og eiendomsskatt

 • Personer med høye formuer skal betale mer i formuesskatt samtidig som bunnfradraget økes.
 • Aksjer og næringseiendom m.m. skal verdsettes til 80 prosent i tråd med skatteforliket i 2016. Regjeringen Solberg foreslo i statsbudsjettet for 2022 at slike eiendeler skal verdsettes til 50 prosent.
 • Kommuner som velger å nedjustere satsen i formuesskatten skal ikke kompenseres.
 • Maksimumssatsen for bolig, fritidseiendom og næringseiendom i eiendomsskatten videreføres på dagens nivå. Metoden for verdsetting av dyre eiendommer oppdateres for å reflektere eiendommenes reelle verdi.

Merverdiavgift

 • Det skal betales merverdiavgift på beløpet over 600 000 kroner ved kjøp av nye elbiler.

Avgifter

 • Bl.a. elavgift og drivstoffavgifter, herunder differensiert veibruksavgift, skal reduseres. Det samme gjelder avgiftsnivået på biodrivstoff.
 • Det innføres en omsetningsavgift for å forhindre todeling av helsevesenet og redusere bruken av private helseforsikringer.
 • Overprisede gebyrer skal kuttes.
 • Det skal ikke innføres avgift på klimagassutslipp som følger av biologiske prosesser.

I tillegg varsler den nye regjeringen en rekke forhold skal utredes nærmere. Dette gjelder bl.a. omfanget av tilpasninger til aksjonærmodellen og fritaksmodellen og hvilke tiltak som må til for å unngå slike utilsiktede tilpasninger.