Foreslår endringer i ettårsregelen for lønnsinntekter

Finansdepartementet har sendt på høring forslag til endring av særregelen for beskatning av lønnsinntekt ved arbeidsopphold i utlandet på minst tolv måneder (ettårsregelen).

Publisert:

Skatteloven § 2-1 tiende ledd gir personer som er bosatt i Norge, adgang til å kreve å ikke betale norsk skatt av lønn opptjent i utlandet. Arbeidsopphold i utlandet må være av minst tolv måneders sammenhengende varighet.

Kortvarige opphold i Norge på inntil seks dager i gjennomsnitt hver hele måned er tillatt (inntil ni dager hvis oppholdet skyldes upåregnelige forhold). Regelen er praktisert slik at en ser på hele perioden arbeidsoppholdet i utlandet varer. Det betyr at det først er når arbeidsoppholdet i utlandet er avsluttet at det kan avgjøres om vilkårene for fritak er oppfylt

Forslaget i høringen

Departementet foreslår å endre regelen for beregning av tillatt opphold i Norge slik at tillatt opphold beregnes innenfor hvert inntektsår. Det foreslås også at vurderingen om arbeidsoppholdet «hovedsakelig» finner sted utenfor andre staters territorium, skal foretas innenfor hvert inntektsår.

I tillegg foreslår departementet at lønnsinntekter i form av opsjonsfordeler i arbeidsforhold ikke lenger skal omfattes av ettårsregelen.

Høringsfristen er 10. august 2022.