Foreslår endringer i opplysningsplikten ved bruk av utenlandske oppdragstakere og arbeidstakere

Finansdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i opplysningsplikten til skattemyndighetene ved bruk av utenlandske oppdragstakere og arbeidstakere.

Publisert:

Forslagene er utarbeidet etter konsultasjon med EFTAs overvåkingsorgan ESA, og har til formål å oppfylle bekymringene ESA har uttrykt i sin grunngitte uttalelse fra 5. desember 2018. Endringene vil gjøre opplysningsplikten mindre byrdefull for de opplysningspliktige, samtidig som de ikke vil svekke skattemyndighetenes tilgang til nødvendige opplysninger.

I tillegg til regelendringene som foreslås, arbeider Skatteetaten med en ny portal for rapportering etter skatteforvaltningsloven§ 7-6 som vil forenkle rapporteringen ytterligere. Portalen vil tidligst kunne tas i bruk fra 2023.

Departementet foreslår også å endre rapporteringsfristen. Den er nå 14 dager etter oppdragets start og foreslås å sammenfalle med fristen for å levere a-melding.

Departementet tar sikte på at reglene tidligst kan tre i kraft i løpet av 2022.

Høringsfristen er 20. august 2021.