Foreslår endringer i rederiskatteordningen

Finansdepartementet har sendt på høring et forslag til endringer i rederiskatteordningen.

Publisert:

Skattefritaksordningen for rederiselskaper (rederiskatteordningen) stiller klare krav til hva slags virksomhet som kan utøves med selskapenes fartøyer. Departementet foreslår i høringsnotatet å åpne for å drive visse typer virksomhet som i dag ikke er tillatt innenfor ordningen (delt virksomhet). Denne tilleggsvirksomheten skal beskattes med ordinær selskapsskattesats. Forslaget kan få betydning blant annet for skipsfart knyttet til havbruk og transport av petroleum.

I høringsnotatet foreslås det også noen andre justeringer i rederiskatteordningen. Disse forslagene innebærer presiseringer, tilpasninger eller utbedring av svakheter ved gjeldende ordning.

Departementet tar sikte på at endringene skal få virkning fra og med inntektsåret 2022. Forslaget må gjennom en notifikasjonsprosess med EFTAs overvåkningsorgan (ESA) før det kan få virkning.

Høringsfristen er 7. januar 2022.