Foreslår endringer i rentebegrensningsregelen

Finansdepartementet har sendt på høring forslag til enkelte endringer i rentebegrensningsregelen.

Publisert:

I høringen foreslås det enkelte klargjøringer og justeringer i skatteloven § 6-41. Det foreslås også nærmere regulering og utfylling av regelverket i forskrift.

Med virkning fra 2019 ble skatteloven § 6-41 endret slik at også renter på lån til uavhengig part (eksterne renter) avskjæres for selskap som er i konsern. For å skjerme ordinære låneforhold, er det innført en balansebasert unntaksregel.

Mange av forslagene i høringen gjelder unntaksregelen. Reglene bygger i stor grad på regnskapsbegrep og regnskapsstørrelser. Da reglene ble foreslått, la departementet til grunn at det kunne bli behov for ytterligere regulering i forskrift.

Den tidligere EBITDA-regelen som avskjærer renter på lån til nærstående part (interne renter), er videreført for selskap mv. utenfor konsern og på nærmere vilkår for selskap i konsern ved lån til nærstående.

Høringsfristen er 10. september 2019