Foreslår flere endringer i foretaksreglene

Regjeringen har i Prop 41 L (2023-2024) foreslått flere endringer i lovgivingen knyttet til det å drive et foretak.

Publisert:

Disse forslagene er oversendt Stortinget:

Regler for registrering av enkeltpersonforetak:

  • Enkeltpersonforetak må ikke lenger registreres i Foretaksregisteret, men kan fortsatt velge å gjøre dette.
  • Plikten til å registrere enkeltpersonforetaket i Enhetsregisteret vil fortsatt gjelde hvis innehaver skal betale skatt av inntekten eller ansette noen

Forslag til endringer i reglene om foretaksnavn:

  • NUF skal bruke betegnelsen NUF i navnet
  • Foretaksnavnet til et NUF skal også inneholde hovedforetakets navn
  • Foretaksbetegnelser som AS, ANS og NUF osv. skal stå bakerst i foretaksnavnet
  • Foretaksnavnet til stiftelser skal inneholde ordet stiftelse eller STI

Forslag som harmoniserer enhets- og foretaksregisterloven med folkeregisterloven:

  • Enhetsregisteret og Foretaksregisteret kan overlevere rolleinnehaveres fødselsnummer og d-nummer til offentlige myndigheter som likevel får disse opplysningene fra Folkeregisteret

Forslag om tydeliggjøring av reglene om retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte allmennselskaper i allmennaksjeloven:

  • Ethvert medlem av styret, bedriftsforsamlingen og andre valgte selskapsorganer skal omfattes av kravene for retningslinjer og rapport om godtgjørelse til ledende personer i allmennaksjeloven