Foreslår flere skatteendringer

Regjeringen foreslår flere endringer for å styrke norsk privat eierskap og stimulere til investeringer i norske arbeidsplasser i fase 3 i håndteringen av virusutbruddet.

Publisert:

I Prop. 126 L (2019-2020) som ble lagt frem den 29. mai foreslår Regjeringen tre endringer i skattereglene. Formålet med endringene er å styrke norsk privat eierskap og stimulere til investeringer i flere norske arbeidsplasser.

Økt verdsettelsesrabatt for næringskapital

Regjeringen foreslår å øke verdsettelsesrabatten for aksjer, andeler i selskaper med deltakerfastsetting og driftsmidler fra 25 til 35 % i 2020. Reduksjonen får også virkning for tilhørende gjeld, jf. skatteloven § 4-19.

Skatteinsentivordning for investeringer i oppstartsselskap

Regjeringen foreslår å heve beløpsgrensen for fradrag for aksjeinnskudd fra 500 000 kroner til 1 million kroner pr. investor samt øke maksimalbeløpet pr. foretak fra 1,5 til 5 millioner kroner. For 2020 og 2021 skal også ansatte og deres nærstående kunne benytte seg av ordningen.

Skattefri fordel ved kjøp av aksjer mv. i arbeidsgiverselskapet

Regjeringen foreslår å øke den skattefrie fordelen den ansatte kan oppnå i form av aksjer til underkurs fra 3 000 til 5 000 kroner fra 2020.

Redusert verdsettelsesrabatt for primærboliger med høy verdi fra 2021

Regjeringen varsler at den vil foreslå å øke verdsettelsen av primærboliger med høy verdi fra inntektsåret 2021. Regjeringen legger opp til å redusere verdsettelsesrabatten for primærboliger til 50 pst. for den delen av beregnet omsetningsverdi som overstiger 15 mill. kroner.