Foreslår forenklinger for fusjonsfordringer og gjeld etter trekantfusjon og fisjon

Finansdepartementet har sendt på høring forslag om at skattemessig verdi på fusjonsfordringer og gjeld etter konsernfusjon og fisjon (trekantfusjon/fisjon) settes lik regnskapsmessig verdi.

Publisert:

Dermed vil ikke realisasjon eller konvertering av fusjonsfordringen utløse skattemessig gevinst eller tap slik reglene er i dag, jf. skatteloven § 11-7 annet og tredje ledd. Det vil innebære en forenkling for skattyterne, ikke minst i de tilfeller det ikke er mulig eller hensiktsmessig å utligne gevinst og tap ved konsernbidrag mellom de involverte selskapene.

I tillegg foreslår departementet i høringsnotatet å lovfeste regler om skattefri grenseoverskridende fusjon av verdipapirfond og skattefri sammenslåing og deling av sparebanker der det opprettes en eller flere sparebankstiftelser i forbindelse med omorganiseringen.

Det foreslås at endringene skal tre i kraft fra og med inntektsåret 2024.

Høringsfristen er 24. mai 2023.