Foreslår jobbfradrag for unge

Regjeringen har sendt et forslag om jobbfradrag for unge på høring.

Publisert:

Forslaget innebærer at det fra 2022 innføres et nytt fradrag i arbeidsinntekt for unge under 30 år. Målet er at fradraget skal styrke arbeidsinsentivene til unge.

Andelen sysselsatte under 30 år har gått ned de siste 20 årene. Utviklingen må ses i sammenheng med at flere tar høyere utdanning, men handler også om mer utenforskap. Andelen unge som mottar uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger har økt i perioden. Regjeringen ønsker å snu denne utviklingen gjennom blant annet å styrke arbeidsinsentivene for unge.

Fradraget gjelder skattepliktig lønns- og næringsinntekt. Det skal likevel gjelde for blant annet foreldrepenger og sykepenger. Fradraget skal innrettes slik at det i hovedsak kommer de med lave inntekter til gode.

Modellen regjeringen skisserer vil innebære en skattelette for om lag 200 000 unge på mer enn 4 000 kroner, mens om lag 100 000 unge vil få mellom 2 000 og 4 000 kroner i skattelette.

Høringsfristen er satt til 31. juli 2021.