Foreslår kildeskatt på renter og royalty

Finansdepartementet har sendt på høring forslag om å innføre kildeskatt på renter og royalty.

Publisert:

Forslaget har som hovedformål å motvirke overskuddsflytting til utlandet og er en oppfølging av Skatteutvalgets anbefalinger i NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi.

Høringsfrist: 27. mai 2020.

Nærmere om forslaget

Etter forslaget skal skatteplikten omfatte

  • rentebetalinger til nærstående foretak hjemmehørende i lavskatteland og
  • vederlag til nærstående foretak i utlandet for bruk av eller retten til å bruke immaterielle rettigheter (royalty).

Departementet vurderer også om skatteplikten bør omfatte betalinger til nærstående foretak i utlandet for leie av visse fysiske driftsmidler.

Det foreslås at kildeskattesatsen settes til 15 pst. av bruttobetalingen. Skatteplikten vil imidlertid i mange tilfeller være avskåret eller begrenset til en lavere sats etter bestemmelser i skatteavtaler med andre land. Det foreslås ikke noe minste terskelbeløp for når kildeskatteplikten skal oppstå

Det legges opp til at kildeskatten fastsettes ved trekk, og at betaleren vil være den som vurderer skatteplikt og foretar skattetrekk

Departementet tar sikte på at reglene skal inntas i skatteloven §§ 10-80 og 10-81 og tre i kraft med virkning fra 1. januar 2021.

Mottakere i EØS

For å hensynta Norges forpliktelser etter EØS-avtalen foreslår departementet et alternativ med nettobeskatning for kildeskattepliktige selskaper som er reelt etablert og driver reell økonomisk aktivitet innenfor EØS-området. Det innebærer at disse kan velge mellom ileggelse av kildeskatt på bruttobetalingen eller internrettslig beskatning med fradrag for kostnader.

Bare til nærstående

Departementet foreslår å begrense skatteplikten til betalinger til nærstående i utlandet. Risikoen for overskuddsflytting er særlig stor i slike tilfeller og en slik begrensning har også klare administrative fordeler. For begrepet nærstående foreslås det å bygge på samme avgrensning som i skatteloven § 6-41 (rentebegrensningsreglene) og skatteforvaltningsloven § 8-11 (oppgave- og dokumentasjonsplikt for kontrollerte transaksjoner).

For rentebetalinger foreslås det en begrensning ved at det bare ilegges kildeskatt på betalinger til nærstående foretak hjemmehørende i lavskatteland.

Leiebetalinger

I høringsnotatet vurderes det videre om leiebetalinger for nærmere angitte fysiske eiendeler også skal ilegges kildeskatt. For leiebetalinger vil det være de samme insentivene til overskuddsflytting, som for rente- og royaltybetalinger. Departementet vil vurdere nærmere om slike leiebetalinger bør omfattes av det endelige forslaget i lys av høringsinnspillene.