Foreslått regnskapsstandard om delårsregnskap

Revisorforeningen støtter at Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) utgir en ny norsk regnskapsstandard om delårsregnskap. Det er identifisert et behov for veiledning om hva delårsregnskapene på Euronext Growth skal inneholde.

Publisert:

Vi tror at standarden vil bidra til økt regnskapskvalitet, og at delårsregnskapene som produseres vil dekke regnskapsbrukerenes informasjonsbehov på en god måte.

Revisorene har en sentral rolle i å kvalitetssikre regnskapsinformasjon og støtte opp under et bærekraftig og velfungerende næringsliv. Vi vil berømme innsatsen til revisorene som har vært sentrale bidragsytere til utviklingen av standarden, gjennom dugnadsinnsatsen i Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) med å få på plass en standard og gode høringsinnspill.

Små foretak

Det har vært reist spørsmål, både blant regnskapsbrukere og revisorer, om de forenklede reglene for små foretak i regnskapsdirektivet og regnskapsloven ivaretar regnskapsbrukernes behov for regnskapsinformasjon i tilstrekkelig grad for selskaper notert på markedsplasser som Euronext Growth. Etter Revisorforeningens syn bør ikke selskaper, som innhenter kapital i markedet gjennom denne typen notering, kunne bruke forenklingsreglene for små foretak i regnskapsloven. Vi mener tvert om at disse selskapene bør følge regnskapsreglene for store foretak.

Dette må i tilfelle fastsettes i forskrift eller i noteringsvilkårene for markedsplassen. Revisorforeningen mener at den beste løsningen vil være en forskrift i medhold av regnskapsloven om at selskaper som er tatt opp til handel på multilaterale handelsfasiliteter utpekes som store foretak etter regnskapsloven. Vi synes det er fornuftig at NRS tar dette opp med Finansdepartementet. Det må i den forbindelse vurderes om EØS-reglene gir adgang til å gi en slik forskrift. Dette vi ikke medføre at selskapene underlegges de særskilte kravene for børsnoterte foretak, slik som krav til IFRS-regnskaper.

Kravene til delårsregnskap må være samordnet med kravene til årsregnskap. Hvis små selskaper på Euronext Growth kan følge regnskapsreglene for små foretak i årsregnskapet, passer det dårlig å følge vesentlig utvidede krav i delårsregnskapet. 

Har du innspill til oss?

Hvis du har innspill til Revisorforeningen om denne saken, kan du registrere ny fagsak (medlemmer) eller kontakte

Signe

Haakanes

Rådgiver regnskap
917 86 520 sh@revisorforeningen.no