Formuesverdsettelse av boligeiendom berørt av kommunereformen

Finansdepartementet har avgitt en uttalelse om hvordan overgangsregelen for boliger som havner i en høyere prissone som følge av kommunereformen skal praktiseres.

Publisert:

Endringene i kommunestrukturen fører til at om lag 170 000 boliger havner i en høyere prissone enn før. Det er fastsatt en overgangsregel for å ivareta disse skattyterne, jf. Finansdepartementets skatteforskrift § 4-10-11. Disse kan fortsatt benytte boligens beregnede omsetningsverdi for inntektsåret 2019, justert for prisvekst i 2020. Prisveksten baseres på beregninger fra SSB.

Boliger som først ble oppført i 2020 omfattes ikke av overgangsregelen.

Må selv påberope seg regelen

Det skal være valgfritt for skattyter å benytte seg av overgangsregelen. Hvordan dette gjøres er avhengig av hva slags skattemelding som benyttes:

  • Skattytere i den nye skattemeldingsløsningen (SIRIUS) må markere at de ønsker å benytte seg av regelen, og deretter fylle inn den alternative 2019-baserte verdien. Dette vil gjelde de fleste personlige skattytere, herunder lønnsmottakere og pensjonister.
  • Skattytere som leverer skattemeldingen elektronisk i den gamle skattemeldingsløsningen eller leverer skattemeldingen på papir, må beregne formuesverdien selv, og fylle inn denne. Den gamle skattemeldingsløsningen vil typisk gjelde næringsdrivende og deres ektefeller.

Formuesverdien settes til 25 prosent av formuesgrunnlaget for primærboliger og 90 prosent for sekundærboliger. Dersom skattyter kan dokumentere at omsetningsverdien er lavere enn skatteetatens verdier, kan han benytte hhv. 25 eller 90 prosent av dokumentert omsetningsverdi (sikkerhetsventilen).

Formuesgrunnlaget for 2021 og senere

Det beregnes en reduksjonsfaktor lik det prosentvise avviket mellom verdi fastsatt i den nye kommunen og verdi fastsatt ved bruk av overgangsregelen for 2020. For 2021 og senere tar man utgangspunkt i formuesverdien for den nye kommunen og nedjusterer med reduksjonsfaktoren.

Finansdepartementet har varslet at de vil sette i gang et arbeid med å revidere verdsettelsesmodellen for bolig. Varigheten av overgangsregelen er avhengig av av dette arbeidet. 

Skatteetaten informerer den enkelte

Skatteetaten skal tilskrive skattyterne som kan benytte overgangsregelen i forkant av innleveringen av skattemeldingen for inntektsåret 2020 (dvs. før april 2021) med informasjon om verdi fastsatt etter overgangsregelen. Dermed kan den enkelte sammenligne med den forhåndsutfylte omsetningsverdien for 2020 (for den nye kommunen).