Formuesverdsetting av oppdrettstillatelser for inntektsåret 2022

Regjeringen foreslår at verdsettingen skal ta utgangspunkt i oppnådde auksjonspriser fra oktober 2022, istedenfor priser oppnådd i auksjoner i 2020.

Publisert:

Bakgrunnen for forslaget er at auksjonsprisen av tillatelsene falt vesentlig etter at regjeringen varslet innføring av grunnrenteskatt på havbruksnæringen.

Ved auksjonen i 2020 var vektet gjennomsnittspris på om lag 220 000 kroner per tonn MTB. I den siste auksjonen av oppdrettstillatelser i oktober 2022 ble vektet gjennomsnittspris om lag 155 000 kroner per tonn. Ved lavere auksjonspris blir dermed også formuesskatten redusert.

Forslaget omfatter kun oppdrettstillatelser i ikke-børsnoterte selskap for inntektsåret 2022. Oppdrettstillatelser eid av personlige skattytere eller børsnoterte selskaper vil allerede etter gjeldende regler få en skattemessig formuesverdi for inntektsåret 2022 der verdinedgangen på oppdrettstillatelser inngår, siden disse verdsettes per 1. januar 2023.