Forskriften med strømstøtte til næringslivet er nå vedtatt

Forskriften er vedtatt i tråd med høringsutkastet. Søknadsfristen er flyttet to dager til 11.12.2022, da må også revisors bekreftelse være utført. Kontrollhandlingene for bekreftelsen er også publisert av Enova.

Publisert:

Ordningen er søknadsbasert og administrert av Enova for spesielt utsatte bedrifter. Den er avgrenset til bedrifter med minst 3 pst. strømintensitet første halvår 2022. Det måles som faktiske strømkostnader av andel omsetning i første halvår 2022. Strømkomponenten av ordningen vil beregnes basert på kostnader for 1. oktober til og med 31. desember 2022, og ordningen åpner for søknader snarlig. 

Tilskudd beregnes utfra en modell med to støttetrinn

  • Støttetrinn I: inntil 25 pst. av differansen mellom faktisk pris og 70 øre per kWh. Bedriften må som minimum gjennomføre energikartlegging.
  • Støttetrinn II: inntil 45 pst. av differansen mellom faktisk pris og 70 øre per kWh. Bedriften må gjennomføre energikartlegging, og i tillegg søke om tilskudd til og gjennomføre energitiltak.

Bedriften får tilskudd på inntil 50 pst. av investeringskostnaden knyttet til energitiltaket.

Makstaket for forbruksbasert tilskudd gjennom trinn I og II til hver bedrift under ordningen er på 3,5 mill. kroner. Dette makstaket gjelder uavhengig om bedriften ligger i støttetrinn I eller II. Sammen med investeringstilskuddet er makstaket 5 mill. kroner. 

Bekreftelse fra revisor eller autorisert regnskapsfører

Revisor eller autorisert regnskapsfører skal bekrefte innhold i søknaden. Bekreftelsen skal gis elektronisk i den formen tilskuddsmyndigheten bestemmer før søknad sendes inn. Etter forslaget kan kostnaden for bekreftelse refunderes med 80 prosent, men maksimum med 5 000 kroner. Se sidelenke hvor kontrollhandlinger er angitt av Enova.

Der det er gitt tilskudd til energitiltak over 1 million kroner skal et prosjektregnskap inkludert rapport for avtalte kontrollhandlinger signert av revisor/autorisert regnskapsfører vedlegges. 

Utbytteforbud

Det er innført tilbakebetalingsplikt for støtte dersom det vedtas utbytte mv. i perioden fra forskriften trer i kraft t.o.m. 31. desember 2023. Dette omfatter vedtak om utdeling av utbytte og andre disposisjoner som må ligge innenfor rammen av det selskapet kan dele ut som utbytte, herunder bl.a. konsernbidrag. Også lån og sikkerhetsstillelse til personlig aksjonær og dennes nærstående som skal beskattes som utbytte etter skatteloven § 10-11 fjerde ledd, omfattes.

Tilsvarende regel gjelder for utdelinger av overskudd fra andre selskapsformer enn aksjeselskaper, herunder fra ANS/DA og SA. 

Konsern skal søke samlet 

Ordningen har krav om å søke samlet for konsern (§ 3-4). Konserndefinisjonen fremgår av § 1-6 i forskriften. Søker velger hvilke konsernforetak som det vil søke om tilskudd for, men det kan bare være en søknad per konsern. 

Endringer fra høringsutkastet

Det er mindre justeringer i forskriften fra høringsutkastet. Søknadsfristen er forskjøvet to dager, vi mener fortsatt det er meget knapp tid for næringslivet å tilpasse seg.

Det er gjort visse presiseringer i § 2-9 som omhandler «Forholdet til sanksjoner som svar på Russlands militære aggresjon mot Ukraina». I § 2-8 er det omtalt i bokstav g at foretak som får «støtte fra ordningen for å avhjelpe Merkur-butikker» ikke er omfattet av denne ordningen.

Enova-logo-ny-web.jpg