Nye krav til land-for-land-rapportering

Alle finansforetak er for årsregnskapet 2019 pliktige til å gi opplysninger om sin virksomhet i alle land hvor de er etablert. Dette følger av en forskrift Finansdepartementet vedtok rett før jul.

Publisert:

Også finansforetak som kun driver virksomhet i Norge er “etablert” i Norge og må gi opplysninger som angitt i § 43

Det er ikke gitt noen konkret veiledning på hva som er den beste måten å presentere opplysningene på. Det finnes flere eksempler fra utlandet hvor slike opplysninger er presentert som en del av årsregnskapet, vi mener derfor at dette er en løsning som kan også kan benyttes i Norge. Gis opplysningene i note vil de bli kontrollert som en del av revisjonen. Blir opplysningene gitt som et vedlegg til årsregnskapet må disse revideres separat.

For verdipapirforetak som ikke avlegger regnskapet etter IFRS følger krav av forskrift om årsregnskap m.m. for verdipapirforetak, forvaltningsselskap og AIF-forvaltere med tillatelse § 5-7.