Forslag til ny hvitvaskingslov

Hvitvaskingslovutvalget har fremmet forslag til ny lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering. Pliktene presiseres og håndhevingen av loven styrkes.

Publisert: Revisjon

Utvalgets lovforslag gjør det tydeligere at pliktene til å undersøke og rapportere mistenkelige transaksjoner gjelder der det er mistanke om hvitvasking eller terrorfinansiering. Det foreslås å lovfeste eksempler på forhold som utløser plikt til å undersøke nærmere.

Straffesanksjoner erstattes av at tilsynsmyndighetene kan ilegge overtredelsesgebyr eller adminisrativt rettighetstap. Det kan ilegges overtredelsesgebyr på inntil 10 mill. kroner eller det dobbelte av ev. vinning. Foretak kan ilegges overtredelsesgebyr på inntil 50 mill. kroner eller 10 prosent av årlig omsetning. Revisorer kan etter forslaget kun ilegges personlig overtredelsesgebyr.

Det innføres krav om tillatelse og rapporteringsplikt etter hvitvaskingsloven for såkalte tilbydere av virksomhetstjenester. Det inkluderer tjenester med opprettelse av selskaper, utøve styre- eller ledelsesfunksjoner og stille til rådighet forretningsadresse mv.

Det foreslås en egen lov som pålegger selskaper, samvirkeforetak, sameier, stiftelser mv. å registrere såkalte reelle rettighetshavere i foretaket. Reelle rettighetshavere omfatter først og fremst fysiske personer som direkte eller indirekte eier eller kontrollerer mer enn 25 pst av foretaket. Revisor og andre rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven skal ha rett til å få opplysninger om sine kunder. 

Utredningen er sendt på høring med frist 1. april 2017.