Nye miljøbestemmelser i regelverket for offentlige anskaffelser

Regjeringen fremmer tre alternative forslag til hvordan miljøbestemmelsen i regelverket for offentlige anskaffelser kan endres. Formålet er å bidra til at offentlige oppdragsgivere, gjennom sin anskaffelsespraksis, bidrar til den grønne omstillingen i samfunnet. For å oppnå dette må klima- og miljøhensyn utgjøre en integrert del av anskaffelsespraksisen.

Publisert:

Offentlig sektor utgjør et stort og viktig marked for næringslivet. Likevel viser også Riksrevisjonens undersøkelser av grønne anskaffelser at det offentlige i alt for liten grad bruker innkjøpsmakten sin til å minimere miljøbelastningen og fremme klimavennlige løsninger. Det offentliges evne til å stille strengere miljøkrav i sine anskaffelser har derfor stor betydning for hvor grønn og innovativ offentlig sektor og næringslivet blir.

Forslagene til nye miljøbestemmelser i regelverket for offentlige anskaffelser vil være på offentlig høring frem til 8. mars 2023.

Høringen ligger på regjeringens nettsider, og det er åpent for alle interessenter å inngi svar på høringen.