Fremtidig organisering av arbeidet med norske regnskapsstandarder

Finansdepartementet har besluttet at det skal nedsettes en arbeidsgruppe som skal utrede spørsmål knyttet til fremtidig organisering av arbeidet med norske regnskapsstandarder.

Publisert:

Norsk Regnskapsstiftelse har fått i oppgave å sette sammen og organisere arbeidsgruppens arbeid. Finanstilsynet skal representere myndighetene i arbeidsgruppen.

Arbeidsgruppen skal:

 • Utrede mulige alternative måter for å organisere arbeidet med standardsetting for regnskapspliktige etter regnskapsloven.
  • Fordeler og ulemper dersom standardsetteren er et offentlig organ, en privat organisasjon eller en privat organisasjon med mulighet for statlig overstyring.
  • Representasjon, oppnevnelse og styringsstruktur for de ulike alternativene.
 • Utrede hvilken rettslig status standardene som utarbeides, skal ha.
  • Herunder hvilken betydning organiseringen av standardsetteren vil kunne ha for dette spørsmålet.
 • Utrede mulige alternativer for fremtidig finansiering av arbeidet med regnskapsstandarder.
  • Det skal vurderes om det bør være sammenheng mellom representasjon og finansieringsbidrag til organisasjonen.
 • Utrede hvordan den norske standardsetteren kan eller bør samarbeide med internasjonale organer som IASB og EFRAG.
 • Beskrive hvordan standardsettingen er organisert og finansiert i andre land det er naturlig å sammenligne seg med.
  • Som et minimum en beskrivelse av standardsettingen i Sverige, Danmark og Storbritannia.

Arbeidsgruppen skal avgi sin utredning til Finansdepartementet innen 1. november 2022.