Fremtidig organisering og finansiering av regnskapsstandardsettingen

En arbeidsgruppe oppnevnt av Norsk RegnskapsStiftelse har oversendt sin utredning om fremtidig organisering og finansiering av regnskapsstandardsettingen i Norge til Finansdepartementet.

Publisert:

Finansiering: Arbeidsgruppen anbefaler blant annet at standardsetteren finansieres ved en kombinasjon av statlig og privat finansiering. En kombinasjon anses å være det som gjør standardsetteren best i stand til å ivareta aktivitetene som standardsetteren skal og bør ivareta for å yte sitt bidrag til et velfungerende næringsliv til best mulig nytte for samfunnet.

Organisering: Når det gjelder organisering av regnskapsstandardsetteren, anbefaler arbeidsgruppen bred representasjon, hvor også staten er representert i styret og fagorganer. Videre mener arbeidsgruppen at standardsetteren må legge til rette for åpenhet og for aktiv medvirkning i utvikling av standarder og strategi for standardsetting.

Standardenes rettslige status: Arbeidsgruppen ser ikke behov for at regnskapsstandarder gis et mer eksplisitt hjemmelsgrunnlag enn i nåværende regnskapslov, men vil se det som en fordel om Finansdepartementet klargjør sitt syn på regnskaps- og bokføringsstandarder i lovforarbeider, rundskriv eller liknende. Dette kan for eksempel ved å slå fast at fastsatte standarder representerer god regnskapsskikk.

Behov for avklaring: Den opparbeidede kapitalen i Norsk RegnskapsStiftelse er stort sett brukt opp. Det er derfor behov for en avklaring av spørsmålene om organisering og finansiering. Mange i regnskapsmiljøet er bekymret for den manglende fremdriften i standardsettingsarbeidet, og avklaring av finansieringen og organiseringen er nødvendig slik at arbeidet med aktiv standardsetting kan gjenopptas.

Arbeidsgruppen har bestått av John Christian Langli (leder - Handelshøyskolen BI og styreleder i NRS), Elisabet Ekberg (KPMG), Steinar Sars Kvifte (EY) og Jan Aastveit (Finanstilsynet). Sekretariatet har bestått av Tonny Stenheim (Universitetet i Sørøst-Norge), Signe Haakanes (Revisorforeningen) og (fra september 2022) Kjersti Okstad Kirkeby (Revisorforeningen).

Les mer på www.regnskapsstiftelsen.no