Fribeløpet for arbeidsgiveravgift for frivillige organisasjoner

Fribeløpene for arbeidsgiveravgift for frivillige organisasjoner gjelder samlet for den juridiske enheten og ikke for hver underavdeling.

Publisert: Skatt Avgift

Dette er en endring i praksis i forhold til det Skattedirektoratet tidligere har uttalt.

 

Etter folketrygdloven § 23-2 åttende ledd er det fritak fra å betale arbeidsgiveravgift på lønnsutbetalinger fra veldedig eller allmennyttig institusjon eller organisasjon dersom lønnsutgiftene ikke overstiger kr 550 000 pr. år og kr 55 000 pr. ansatt.

Fra 2017 økes disse grensebeløpene til henholdsvis kr 600 000 og kr 60 000.

Skattedirektoratets uttalelse

I en prinsipputtalelse avgitt 1. desember 2016 legger Skattedirektoratet til grunn at beløpsgrensene gjelder for hvert rettssubjekt, dvs. for hver forening, organisasjon mv. Dette gjelder selv om organisasjonen er delt opp i avdelinger som ikke er selvstendige juridiske enheter. Spørsmålet har særlig oppstått i forbindelse med at idrettsforeninger ønsker å dele opp organisasjonen med egne avdelinger for for eksempel turn, langrenn, friidrett, fotball, osv.

Skattedirektoratets brosjyre «Skatt for frivillige og ideelle organisasjoner»

I Skattedirektoratets brosjyre «Skatt for frivillige og ideelle organisasjoner» er det lagt til grunn at oppdeling i avdelinger/underenheter vil kunne oppfylle vilkåret til egen beregningsenhet. Skattedirektoratet mener at dette ikke er korrekt og vil endre brosjyren slik at ovennevnte rettsforståelse kommer tydelig frem.

Virkningstidspunkt

For de organisasjonene som har innrettet seg slik at de beregner separate grensebeløp for alle avdelinger/underenheter, kan det være behov for tid til å innrette seg. Skattedirektoratet vil derfor ikke ha noen innvendinger til at praksisendringen skjer fra 1. januar 2018.