Fritak for dokumentavgift og omregistreringsavgift ved omorganiseringer

Med virkning fra 1. januar 2016 er det fritak for dokumentavgift og omregistreringsavgift ved alle omorganiseringer som kan gjennomføres med skattemessig kontinuitet (fusjon, fisjon og omdanninger).

Publisert:

Forarbeidene til lovendringen er Prop. 1LS (2015-2016), kap. 9.18 (dokumentavgift) og kap. 9.4.5 (omregistreringsavgift).

Virkning fra 1. januar 2016

Tidligere kunne det kreves fritak for dokumentavgift ved fusjoner og fisjoner, men ikke ved omdanninger. Dette gjaldt selv om omdanningen var skattefri. Således ville omdanning fra enkeltpersonforetak til ANS/DA eller AS og omdanning fra ANS/DA til AS utløse dokumentavgift hvis hjemmelen til eiendommen ble overført.

Med virkning fra 1. januar 2016 kan det nå kreves fritak for dokumentavgift også ved omdanninger. Det er presisert i forarbeidene at fritakene ikke gjelder for omdanninger som er foretatt før 1. januar 2016, selv om hjemmelen først overføres etter 1. januar 2016.

Det ble tidligere gitt fritak for omregistreringsavgift ved både fusjon, fisjon og skattefri omdanning, men vilkårene for fritak ved omdanninger var noe snevrere enn vilkårene for skattefrihet. Fra 1. januar 2016 er vilkårene like for fritak for både dokumentavgift og omregistreringsavgift.

Ikke bare skattefrie omorganiseringer

Det er tilstrekkelig at omorganiseringen kunne vært gjennomført med skattemessig kontinuitet etter skatteloven §§ 11-2 til 11-5 (fusjon og fisjon), § 11-11 (fusjon over landegrensene) og § 11-20 (skattefri omdanning av virksomhet). Velger man å la seg beskatte, kan man likevel kreve fritak for dokumentavgift og omregistreringsavgift hvis omorganiseringen kunne vært gjennomført skattefritt.

Det gis ikke fritak ved omorganiseringer som skjer eller kunne skjedd etter andre bestemmelser i skatteloven, f.eks. konserninterne overføringer (jf. skatteloven § 11-21 med forskrift) og transaksjoner som Finansdepartementet kan treffe enkeltvedtak om skattefrihet for (jf. skatteloven §§ 11-21 og 11-22).

Saksbehandling - dokumentavgift

Det er Statens Kartverk som behandler krav om fritak fra dokumentavgift. Kartverket opplyser at følgende fremgangsmåte kan benyttes for å endre grunnbokshjemmelen etter gjennomført fusjon, fisjon eller annen omdanning:

  • Skjøte fylles ut og overfører eiendommen fra selskapet som er registrert i grunnboken til overtagende selskap. Husk å legge ved tinglysingsgjenpart.
  • Påfør kr 0,- i skjøtets punkt 3 "Avgiftsgrunnlag". Fritaksregelen i Stortingets rundskriv om dokumentavgift § 2 første ledd bokstav k, føres opp som fritaksgrunn.
  • Når en hjemmelsendring har bakgrunn i en fusjon, fisjon eller annen omdanning som bygger på skattemessig kontinuitet, skal man oppgi etter hvilken lovbestemmelse omorganiseringen er eller kunne ha vært gjennomført med skattemessig kontinuitet, hvilke virksomheter som har tatt del i omorganiseringen, og når omorganiseringen har funnet sted.
  • Skjøtet signeres i punkt 9 av styret eller signaturberettiget i det overtakende selskap. Det er ikke nødvendig med vitnebekreftelser på utsteders signatur.

Om dokumentasjon, se nedenfor.

Se mer informasjon på kartverket.no.

Saksbehandling – omregistreringsavgift

Krav om fritak fra omregistreringsavgift erklæres hos trafikkstasjonen når kjøretøyet skal omregistreres.

Erklæring må inneholde:

  • Navn og organisasjonsnummer på de selskapene som har blitt omorganisert
  • Bestemmelsen som gir grunnlag for fritak
  • Datoen som omorganiseringen ble gjennomført (Denne må være 1. januar 2016 eller senere)

Se mer informasjon på skatteetaten.no.

Dokumentasjon

Det følger av § 2-4 i Forskrift om dokumentavgift at «Det skal dokumenteres (f. eks. i form av revisorerklæring og dokumentasjon fra foretaksregisteret) at opplysningene som er nevnt i første punktum er korrekte».

Det som skal dokumenteres ved f.eks. revisorerklæring er altså:

  • Etter hvilken bestemmelse omorganiseringen er eller kunne ha vært gjennomført med skattemessig kontinuitet (skatteloven §§ 11-2 til 11-5, § 11-11 eller § 11-20),
  • Hvilke virksomheter som har tatt del i omorganiseringen, samt
  • Når omorganiseringen har funnet sted.

Aktuell dokumentasjon fra foretaksregisteret er registreringsbekreftelse og slettemelding.

Ved krav om fritak fra omregistreringsavgift følger det samme dokumentasjonskravet av § 6 nr. 10 i Forskrift om omregistreringsavgift. Denne bestemmelsen er utformet som en «kan-regel» slik at det ikke er nødvendig å legge denne dokumentasjonen med erklæringen om fritak.