Gaveoverføring av tomter ble uttaksbeskattet

I en bindende forhåndsuttalelse mente Skattedirektoratet at gave og gavesalg av 25 tomter til barn og barnas aksjeselskap kunne uttaksbeskattes på givers hånd.

Publisert:

En skattyter eide en landbrukseiendom der han hadde utviklet ferie og fritidseiendommer for salg gjennom sitt enkeltpersonforetak. Han ønsket å gi bort og selge til underpris ca. 25 tomter til sine barn og barnas aksjeselskap. Tomtene skulle være matrikulerte tomter med og uten infrastruktur.

Siden tomt og aktiverte infrastrukturkostnader ikke har kommet til fradrag ved ligningen, mente skattyter at gaveoverføringen var unntatt fra uttaksbeskatning etter skatteloven § 5-2. Skattyter mente videre at det er langvarig praksis for at overdragelse av tomter fra enkeltpersonforetak ikke medfører uttaksbeskatning.

Skatteloven § 5-2

Det følger av skatteloven § 5-2 andre punktum at «Ved uttak fra enkeltpersonforetak eller sameie, gjelder skatteplikten bare hvor kostprisen helt eller delvis er kommet til fradrag ved ligningen». Aksjer og tomter er eksempler på formuesobjekter som faller utenfor uttaksbeskatning fordi kostprisen ikke er kommet til fradrag.

Ved uttak fra selskaper er det ikke et vilkår for uttaksbeskatning at kostprisen har kommet til fradrag.

Uttak av varer

Fram til og med 1991 var uttak av varer og produkter regulert i dagjeldende skatteloven § 50 annet ledd bokstav c som lød: «Kontante penger så vel som produkter og varer, som den skattepliktige uttar til eget forbruk, medregnes i utbyttet med sin fulle verdi». Etter ordlyden var det ikke et vilkår at kostprisen hadde kommet til fradrag ved ligningen.

Skatteloven § 50 andre ledd bokstav c ble opphevet som overflødig fra 1992. Departementet uttalte i den forbindelse at vilkåret om at kostprisen har kommet til fradrag alltid vil være oppfylt for varer og tjenester ut fra reglene om varelageroppgjør og fradrag for næringskostnader.

Omklassifisering til vare/omløpsmiddel

Tomteområdet hadde vært driftsmiddel i skattyters landbruksvirksomhet. Skattedirektoratet mente imidlertid at området hadde endret karakter fra driftsmiddel til å være omløpsmiddel i en tomtesalgsvirksomhet, altså som varelager. Det at tomtene ble utviklet med sikte på salg leder til at tomtene ikke lenger skal anses som anleggsmidler. Det har ingen betydning at tomtene var ført som driftsmiddel i balansen.

Skattedirektoratet mente derfor at overføringen ville utløse uttaksbeskatning fordi kostprisen kommer til fradrag i forbindelse med varelageroppgjøret i det året uttaket skjer, jf. skatteloven § 5-2.