Gevinst ved realisasjon av fast eiendom eid av skattefritt selskap

Fordi det ikke var foretatt skattemessige avskrivninger var det ikke skatteplikt på gevinst ved realisasjon av næringsbygget.

Publisert:

Et aksjeselskap var skattefri etter skatteloven § 2-32 fordi det ikke hadde erverv til formål. Selskapet eide et næringsbygg som delvis ble leiet ut. Selskapet var skattepliktig for leieinntektene etter skatteloven § 2-32 annet ledd.

Eiendommen skulle selges. Det følger av skatteloven § 2-32 tredje ledd at det er skatteplikt på gevinst som faller på fast eiendom som har vært benyttet i den økonomiske virksomheten. Skatteplikten begrenses til det beløpet som har kommet til fradrag i inntekten som avskrivninger.

Bygningsmassen var ny, men ingen del av bygningen var tatt inn på skattemessig saldo da den ble tatt i bruk. Hvis den hadde vært tatt inn på saldo skulle den i så fall vært nedskrevet til 0 da byggekostnadene var finansiert med offentlige midler, jf. skatteloven § 14-42, 2. ledd bokstav a .

Skattyter argumenterte for at de foretatte nedskrivningene ikke har kommet til fradrag og at loven begrenser seg til skattemessige avskrivninger og ikke nedskrivninger.

Skattedirektoratets vurdering

Skattedirektoratet viste til at det følger av skatteloven § 2-32 tredje ledd at gevinst ved realisasjon av driftsmiddel benyttet i den økonomiske virksomheten, ikke regnes som inntekt med høyere beløp enn det som tidligere er kommet til fradrag i inntekten som avskrivninger på vedkommende driftsmiddel. Skatteplikten skal altså begrenses til det beløp som faktisk er avskrevet på den realiserte eiendom.

Skattedirektoratet kom derfor til at eventuell gevinst ved realisasjon av bygningen, ikke vil være skattepliktig etter skatteloven § 2-32, 3. ledd.