Gjennomføring av regnskapsdirektivet i norsk rett

Finanstilsynet har på oppdrag av Finansdepartementet gjennomgått regnskapslovutvalgets forslag til endringer i regnskapsloven som gjennomfører direktiv 2013/34/EU og direktiv 2014/95/EU.

Publisert:

Oppdraget har kun omfattet direktivbestemmelser som ikke tidligere er gjennomført i norsk rett. Finanstilsynet har utarbeidet konkrete forslag til nødvendige lovendringer for å gjennomføre direktiv 2013/34/EU (det konsoliderte regnskapsdirektivet) og direktiv 2014/95/EU (om visse store foretaks og konserners offentliggjøring av ikke-finansielle opplysninger og opplysninger om mangfold) i norsk rett. Behovet for endringer i forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder er ikke vurdert. 

Det konsoliderte regnskapsdirektivet inneholder en bestemmelse som begrenser omfanget av notekrav som medlemsstatene kan pålegge små foretak. Lovutvalgets vurderinger av notekravene i direktivet er gitt i NOU 2015: 10 kapittel 8, men forholdet mellom direktivbestemmelsen og notekrav i gjeldende regnskapslov er ikke spesifikt omtalt, da utvalget foreslo en helt ny lov. Finanstilsynet har av den grunn ikke foretatt noen nærmere vurdering av hvorvidt dette direktivkravet nødvendiggjør endringer i gjeldende regnskapslov.

Vedlagt følger brevet Finanstilsynet har oversendt til Finansdepartementet med forslag til nødvendige lovendringer for å gjennomføre nye og endrede direktivbestemmelser.