Gjennomgang av Skatteklagenemnda og klagesaksprosessene i Skatteetaten

På oppdrag fra Finansdepartementet har Oxford Research gjort en gjennomgang av Skatteklagenemnda og klagesaksprosessene i Skatteetaten.

Publisert:

Gjennomgangen er ikke en full evaluering av klageordningen på skatteområdet, men en mer begrenset gjennomgang av årsakene til restanseoppbyggingen og hvilke ytterligere tiltak som eventuelt kan iverksettes.

Det har vært utfordringer med et betydelig antall ubehandlede saker i Skatteklagenemnda. Per 18. desember 2018 var det nesten 2 600 ubehandlede saker, herunder flere saker som har ventet på behandling i over 12 måneder.

Det nytter å klage

Gjennomgangen viser at Skatteklagenemnda sikrer en uavhengig klagebehandling. Det er om lag 23 % av alle sakene som får helt eller delvis medhold. Medholdprosenten i stor avdeling er vesentlig høyere (cirka 50 %). I tillegg blir en god del av klagene blir omgjort til skattyters gunst på skattekontorene uten å bli oversendt til skatteklagenemnda.

Rapportens anbefalinger

Skattekontorenes rolle

Den viktigste anbefalingen for å effektivisere skatteklagebehandlingen er å begrense skattekontorenes medvirkning i klagesaksbehandlingen til det som er lovens ordning, nemlig å vurdere om vilkårene for å klage er oppfylt, om vedtaket bør omgjøres, og hvis ikke, tilrettelegge saken for og sende den til Skatteklagenemndas sekretariat (SSK). Som del av tilretteleggingen bør skattekontoret lage gode dokumentlister.

Økt bemanning

Med dagens bemanning og ressurser er det lite trolig at SSK vil klare å redusere restansene i særlig grad. I rapporten anbefales det at SSK tilføres 20 ekstra saksbehandlerårsverk for å sikre rask nedbygging av restansene (i løpt av cirka 3 år). For å bygge ned restansene i løpet av ett år kreves om lag 60 nye årsverk, f.eks. ved å bygge opp en midlertidig avdeling i en by med stor nok tilgang av skattejurister. Dette anbefales ikke i rapporten.

Lovfesting av saksbehandlingsfrister

Rapporten foreslår å lovfeste saksbehandlingsfrister. Det er vanskelig å se for seg at brudd på fristen skal ha vanlige rettsvirkninger, så en fristregel i loven må oppfattes som en ordensforskrift. Men sammen med andre tiltak vil en slik lovfesting bidra til økt fokus på å få ned saksbehandlingstiden og sikre borgernes rettssikkerhet.

Tiltak på skattekontorene og i sekretariatet

Rapporten foreslår dessuten en rekke tiltak på skattekontorene og i sekretariatet for Skatteklagenemnda for å redusere saksbehandlingstiden. Dette gjelder bl.a. en større grad av saksstyring og produksjonsledelse i sekretariatet.