Gjensidig avtale etter skatteavtalene

Finansdepartementet har gitt en veiledning til hvordan man går fram ved bruk av ordningen med gjensidig avtale etter skatteavtalene.

Publisert:

Mutual Agreement Procedure (MAP) er en ordning som er hjemlet i skatteavtalene. MAP inngås mellom statene og skattyter er ikke direkte involvert i prosessen. Statene er ikke forpliktet til å bli enige, bare å søke å finne en løsning.

MAP kan kreves av en skattyter som mener at en skattlegging er i strid med bestemmelse i skatteavtalen. MAP kan være aktuelt for å få en avklaring av bl.a.

 • I hvilken stat skal skattyter anses bosatt eller hjemmehørende etter skatteavtalen.
 • Om et foretak har fast driftssted i den andre staten.
 • Hvor stor del av fortjenesten skal tilordnes et fast driftssted.
 • Fastsettelse av armlengde pris på konserninterne transaksjoner.
 • Om en inntekt skal skattlegges som lønn eller virksomhetsinntekt.
 • Om pensjon er skattepliktig i utbetalingsstaten og/eller bostedsstaten.
 • Om det kan ilegges kildeskatt på en utbetaling.

Skattyter som ønsker å løse en sak etter MAP-ordningen sender søknad til kompetent myndighet der vedkommende er bosatt/hjemmehørende.

Veiledningen gir en orientering til skattytere som vurderer å benytte seg av ordningen, herunder:

 • Hvor man skal sende MAP-søknad og frist for å søke.
 • Innholdet i en MAP-søknad.
 • Saksgangen.
 • Forholdet til administrativ klage og søksmål.