Grensen for revisjonsplikt

Regjeringen har fremmet forslag om endringer i reglene om valg av revisor sammen med andre endringer i aksjeloven. Omsetningsgrensen for å kunne velge bort revisjon skal fastsettes i forskrift og ta hensyn til inflasjonsvirkningen. Det gjøres enkelte andre endringer i reglene om revisjonsplikt.

Publisert: Revisjon Selskapsrett
Prop112.jpg
Kun deler av aksjelovutvalgets forslag fremmes i denne proposisjonen. Andre forslag fra utvalget krever noe mer utredning, og departementet vil komme tilbake til disse etter å ha foretatt ytterligere vurderinger.

Terskelverdiene

Terskelverdiene for driftsinntekter og balansesum er ikke inflasjonsjustert etter at muligheten for fravalg ble innført i 2011. På grunn av 11-12 % inflasjon i denne perioden har det reelt vært en innskjerping av revisjonskravet. Regjeringen foreslår å legge til rette for å opprettholde nivået som ble fastsatt da muligheten til fravalg ble innført.

Det foreslås at terskelverdiene for driftsinntekter og balansesum fastsettes i forskrift, slik at disse kan justeres. En inflasjonsjustering av omsetningsgrensen på 11-12 % vil i tilfelle tilsi at omsetningsgrensen heves fra 5 millioner kroner til ca. 5,6 millioner kroner.

Konsernforhold

Regjeringen foreslår å endre aksjeloven slik at også morselskaper i konsern hvor konsernet totalt ikke overstiger terskelverdiene, skal kunne velge bort revisjon.

Det vil tilligge styret å vurdere om terskelverdiene er oversteget eller ikke. Selskapet skal sende melding til Foretaksregisteret dersom vilkårene for fritak fra revisjon ikke lenger er oppfylt.

Beslutning om revisjon

Beslutningsmetoden for fravalg av revisjon foreslås endret.  Beslutning om selskapet skal ha revisor, kan treffes ved stiftelse av selskapet og fremgå av stiftelsesdokumentasjonen. Dagens ordning er komplisert ved at det kreves både generalforsamlingsbeslutning, eventuelt tilsvarende beslutning i stiftelsesdokumentet, med påfølgende styrebeslutning.

Regjeringen foreslår en endring av virkningstidspunktet for om selskapet ikke skal ha revisjon (fravalg). Det vil være tilstrekkelig at endringen er vedtatt innen utgangen av det aktuelle regnskapsåret, selv om endringen blir registrert i Foretaksregisteret først etter årsskiftet.

Endringene er behandlet i kapittel 7 i prop.112 2016-17.