Grenseoverskridende fusjon, fisjon og aksjebytte

Finansdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i skattereglene for grenseoverskridende fusjon, fisjon og aksjebytte.

Publisert:

I høringsnotatet foreslås det at vilkåret om skattemessig kontinuitet i utlandet i skatteloven § 11-11 fjerde, femte og sjette ledd fjernes.

Nærmere om forslaget

Forslaget gjelder omfatter grenseoverskridende omorganiseringer etter skatteloven § 11-11 fjerde, femte og sjette ledd:

  • aksjebytte der et norsk selskap er part,
  • fusjon, fisjon og aksjebytte mellom utenlandske selskap, og
  • fusjon og fisjon der et norsk selskap er overtakende part.

Slike omorganiseringer kan på nærmere vilkår gjennomføres uten beskatning.

Et av vilkårene er at transaksjonen gjennomføres med skattemessig kontinuitet på selskaps- og aksjonærnivå i Norge. Vilkåret sikrer at skattefritaket ved transaksjonen ikke blir endelig, men at beskatning i stedet utsettes til en senere skatteutløsende begivenhet. Dermed ivaretas det norske skattefundamentet.

I tillegg er det et vilkår at transaksjonen gjennomføres med skattemessig kontinuitet på selskaps- og/eller aksjonærnivå i det utenlandske selskaps hjemstat. Erfaring viser at dette vilkåret er ressurskrevende og vanskelig å oppfylle for de skattepliktige og ressurskrevende for Skatteetaten. I høringsnotatet foreslås det at vilkåret om skattemessig kontinuitet i utlandet fjernes.

Det er lagt vekt på at det norske skattefundamentet ivaretas, og at det er reelle omorganiseringer som omfattes av skattefritaket.

Høringsfristen er 22. desember 2021.