Høring - forslag til endringer i aksjeloven

Det foreslås blant annet vesentlige endringer i aksjeloven § 3-8 og § 8-10, og et av forslagene er at generalforsamlingen ikke lenger skal godkjenne avtaler mellom selskapet og aksjeeierne. Som følge av dette utgår også revisors bekreftelse.

Publisert:

Nærings- og fiskeridepartementet foreslår i høringsnotatet regler for å gjennomføre direktiv (EU) 2017/828 i norsk rett og endringer i allmennaksjeloven og aksjeloven § 8-10.

Blant annet foreslås følgende:

Avtaler mellom selskapet og nærstående parter - aksjeloven § 3-8.

Det foreslås at styret kan godkjenne avtaler med selskapets nærstående og at styret skal sende melding om avtalen til samtlige aksjeeiere. Aksjeeierne skal kunne kreve at avtalen behandles på generalforsamling. Krav til at avtaler med nærstående parter skal meldes til og kunngjøres i Foretaksregisteret foreslås videreført.

Selskapsfinansierte aksjeerverv - aksjeloven § 8-10.

Departementet foreslår et konsernunntak tilsvarende aksjeloven § 8-7 slik at aksjeselskap kan gi finansiell bistand til tredjeperson ved erverv av aksjer i selskapet dersom ervervet danner et konsern. Det stilles utvidete krav til innholdet i redegjørelsen som skal utarbeides før det gis finansiell bistand som nevnt i § 8-10. Styret skal utarbeide og signere en erklæring om at disposisjonen vil være i selskapets interesse og at den vil være forsvarlig med hensyn til selskapets likviditet og soliditet. Forslaget gjelder både aksjeloven og allmennaksjeloven. Redegjørelsen for aksjeselskap skal meldes til Foretaksregisteret og kunngjøres før den finansielle bistanden gis, slik at reglene i aksjeloven og allmennaksjeloven blir like.

Forslaget innebærer også enkelte andre endringer i aksjeloven, allmennaksjeloven, verdipapirregisterloven, verdipapirhandelloven, verdipapirfondloven, regnskapsloven, finansforetaksloven og lov om forvaltning av alternative investeringsfond.

Høringsfrist er 14. mars 2019.