Tilknytningen til høyrisikoland skal endres i hvitvaskingsforskriften - behov for veiledning

Revisorforeningen mener at det er behov for veiledning når reglene i hvitvaskingsforskriften om kunders tilknytning til høyrisikoland endres. Vi har ikke merknader til endringen, som er i tråd med EU-reglene om dette.

Publisert:

Det foreslås å endre kravet til når det skal iverksettes forsterkede tiltak fra når «kunden er etablert» i et land på listen over høyrisikoland, til å referere til kundeforhold og transaksjoner «som involverer» stater på nevnte liste.

Forslaget er begrunnet med at det er behov for å justere ordlyden i bestemmelsen for å sikre at denne er i tråd med EU-direktivets krav. 

Revisorforeningen har ikke merknader til forskriftsendringen, men vi har påpekt at det vil være behov for veiledning fra Finanstilsynet om hva som nå forventes. Det vil være nyttig med eksempler og typetilfeller som viser hvilke kundeforhold og transaksjoner «som involverer» stater på listen over høyrisikoland, og hva slags forsterkede kundetiltak som bør settes inn.