Høring - Økonomiforvaltningen lokalt i Den norske kirke

Det foreslås nye regler for økonomiforvaltningen i kirken etter at kirkeloven er erstattet av en lov om trossamfunn. Både regnskaps- og revisjonsbestemmelser er på høring.

Publisert:

Forslaget til ny økonomiforskrift for Den norske kirke lokalt er hjemlet i ny trossamfunnslov § 14 sjette ledd: "Regnskapsloven gjelder for regnskapet til rettssubjektet Den norske kirke og for regnskapet til soknet, med mindre departementet har fastsatt annet i forskrift." Uten vesentlig drøftelse foreslås det at forskriftsutkastet viderefører gjeldende rett når om å bruke kommunale regnskapsprinsipper for Den norske kirke lokalt. Departementet varslet dette i brev 14. oktober 2019 til Kirkerådet og KA Arbeidsgivarorganisasjon for kyrkjelege verksemder. Dette betyr at kommunale regnskapsstandarder fortsatt skal benyttes.

Om revisor og revisors arbeid sies det at «I samsvar med kommunelova § 24-2 andre leddet fastset forskriftsutkastet § 18 første leddet andre setninga at kommunerevisor, statsautorisert revisor eller registrert revisor skal gjennomføre revisjonsoppdraget i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk.»  Soknet kan etter forslaget velge annen revisor når soknets inntekter ikke er høyere enn fire ganger folketrygdens grunnbeløp.

Har du innspill til oss?

Hvis du har innspill til Revisorforeningen om denne saken, kan du kontakte

Harald

Brandsås

Seniorrådgiver, selskapsrapportering og næringslivets rammevilkår
995 25 186 hb@revisorforeningen.no