Høring - regler om tilskudd, regnskap og revisjon for tros- og livssynssamfunn

Ny lov om tros- og livssynssamfunn trer i kraft fra 1. januar 2021. I den forbindelse skal det fastsettes nye forskrifter om tilskudd, regnskap og revisjon.

Publisert:

Tros- og livssynssamfunn som mottar tilskudd, skal sende et årlig regnskap til fylkesmannen.

Regnskapet skal etter forslaget gi oversikt over tros- eller livssynssamfunnets inntekter og utgifter, inkludert tilskudd, inntekter fra andre kilder og spesifikasjon av utgifter. Etter gjeldende regler skal regnskapet kun vise anvendelsen av tilskuddsmidler.

Nytt er også at det i regnskapet skal opplyses om eventuelle bidrag samfunnet har mottatt fra et utland når summen av alle bidrag er høyere enn 0,1 ganger grunnbeløpet i folketrygden i regnskapsåret. Tros- og livssynssamfunn som vil sette av tilskuddsmidler til sparing, må i note til regnskapet opplyse om hva midlene etter planen skal brukes til.

Det foreslås videre at regnskapet skal være revidert av statsautorisert eller registrert revisor når tilskuddet er høyere enn 3G (om lag 300 000 kroner) i regnskapsåret. I dag er grensen 100 000 kroner. Departementet kan fastsette at revisor skal bruke en bestemt revisjonsstandard.

De sentrale elementene i tilskuddsordningen

  • Et samfunn må ha minst 50 tellende medlemmer for å kunne motta tilskudd.
  • Tilskuddet utmåles fortsatt som et kronebeløp per medlem (tilskuddssats), med krav om medlemslister påført fødselsnummer for hvert medlem.
  • Tilskuddssatsen skal det første året fastsettes på grunnlag av gjeldende bestemmelser.
  • Tilskuddssatsen som fastsettes det første året, skal senere år reguleres i samsvar med utviklingen i statens og kommunenes tilskudd til Den norske kirke regnet per medlem i Den norske kirke.

Har du innspill til oss?

Hvis du har innspill til Revisorforeningen om denne saken, kan du kontakte

Espen

Knudsen

Fagsjef rammebetingelser
413 23 438 ek@revisorforeningen.no