Regnskapet til trossamfunn bør sendes inn til Regnskapsregisteret og være offentlig tilgjengelig

Regler om regnskap og revisjon for tros- og livsynssamfunn som mottar offentlig tilskudd er på høring. Åpenhet om pengebruken og kontroll er viktige hensyn.

Publisert:

Revisorforeningens høringssvar

Revisorforeningen mener at regnskapet til trossamfunn bør sendes inn til Regnskapsregisteret slik at det er offentlig tilgjengelig. Vi mener også at regnskapsloven bør gjelde for årsregnskapet, og at det bør fastsettes klarere krav til de opplysningene som skal gis i regnskapet enn det som er fremmet i høringen.

I vårt høringssvar til Barne- og familiedepartementet tar vi også opp at regnskapet bør revideres etter god revisjonsskikk. Det vil være uheldig å fastsette at andre standarder skal benyttes. Vi mener det er fornuftig at grensen for revisjonsplikt settes på tilskudd over 3G. 

Om høringen

Den nye loven om tros- og livsynssamfunn skal settes i kraft 1. januar 2021. Høringen gjelder forskrifter om registrering av og tilskudd til tros- og livsynssamfunn. Det har vært mye politisk oppmerksomhet om vilkårene for tilskudd til tros- og livssynssamfunnene, og det er et uttalt ønske om mer åpenhet og innsyn i deres virksomhet.

Nærmere om forslaget

Tros- og livssynssamfunn som mottar tilskudd, skal sende et årlig regnskap til fylkesmannen. Regnskapet skal etter forslaget gi oversikt over tros- eller livssynssamfunnets inntekter og utgifter, inkludert tilskudd, inntekter fra andre kilder og spesifikasjon av utgifter. Etter gjeldende regler skal regnskapet kun vise anvendelsen av tilskuddsmidler.

Nytt er også at det i regnskapet skal opplyses om eventuelle bidrag samfunnet har mottatt fra et utland når summen av alle bidrag er høyere enn 0,1 ganger grunnbeløpet i folketrygden i regnskapsåret. Tros- og livssynssamfunn som vil sette av tilskuddsmidler til sparing, må i note til regnskapet opplyse om hva midlene etter planen skal brukes til.

Det foreslås videre at regnskapet skal være revidert av statsautorisert eller registrert revisor når tilskuddet er høyere enn 3G (om lag 300 000 kroner) i regnskapsåret. I dag er grensen 100 000 kroner. Departementet kan fastsette at revisor skal bruke en bestemt revisjonsstandard.

De sentrale elementene i tilskuddsordningen

  • Et samfunn må ha minst 50 tellende medlemmer for å kunne motta tilskudd.
  • Tilskuddet utmåles fortsatt som et kronebeløp per medlem (tilskuddssats), med krav om medlemslister påført fødselsnummer for hvert medlem.
  • Tilskuddssatsen skal det første året fastsettes på grunnlag av gjeldende bestemmelser.
  • Tilskuddssatsen som fastsettes det første året, skal senere år reguleres i samsvar med utviklingen i statens og kommunenes tilskudd til Den norske kirke regnet per medlem i Den norske kirke.