Endringer i regnskapsstandarder på høring

Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) har sendt på høring forslag til endringer i regnskapsstandardene som følge av endringer i regnskapsloven for regnskapsåret 2022. Høringsfristen er 8. desember.

Publisert:

Lovendringene er gjennomført gjennom lov om endringer i verdipapirhandelloven og regnskapsloven mv. (periodisk rapportering og direktivgjennomføring) 30. april 2021 nr. 26. For nærmere informasjon om bakgrunnen for lovendringene vises det til lovforarbeidene (proposisjon 66 LS (2020-2021), NOU 2015: 10 og NOU 2016: 11).

Det foreslås endringer i følgende standarder:

  • NRS 1 Varer
  • NRS 3 Hendelser etter balansedagen
  • NRS 5 Spesifikasjon av særlige poster, korrigering av feil og virkning av prinsippendring og estimatendring
  • NRS 17 Virksomhetskjøp og konsernregnskap
  • NRS 18 Finansielle eiendeler og forpliktelser
  • NRS 19 Immaterielle eiendeler
  • NRS(F) Nedskrivning av anleggsmidler

NRS foreslår å ta inn noe mer veiledning på enkelte punkter i standardene, hovedsaklig i tilknytning til lovendringene. De viktigste er omtalt i høringsbrevet som kan lastes ned fra www.regnskapsstiftelsen.no sammen med høringsutkastene til endrede standarder.

Vurderingen av behovet for endringer i NRS 16 Årsberetning, og følgeendringer i NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak og NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner på grunn av lovendringene gjenstår.

Se også vårt eKurs om endringer i regnskapsloven og regnskapsstandardene for en grundig gjennomgang av endringene.

Har du innspill til oss?

Hvis du har innspill til Revisorforeningen om denne saken, kan du registrere ny fagsak (medlemmer) eller kontakte

Signe

Haakanes

Rådgiver regnskap
917 86 520 sh@revisorforeningen.no