Høring – Oversettelse av følgeendringer i andre standarder som følge av «revised Code of Ethics»

Det er vedtatt begrensede endringer i revisjonsstandardene som følge av at Code of Ethics er endret. Dette for å sikre at revisjonsstandardene fortsatt kan anvendes med revised Code of Ethics.

Publisert:

Denne høringen gjelder oversettelsen av følgeendringer i andre standarder som følge av «revised Code of Ethics».  Endringene vil tre i kraft etter vedtak i styret i Revisorforeningen.

Høringsdokumentet består av fire kolonner. Første kolonne er opprinnelig bestemmelse på engelsk, Andre kolonne er endringen på engelsk, tredje kolonne er opprinnelig bestemmelse på norsk og fjerde kolonne er foreslått norsk oversettelse av endringene.  

Merknader til høringsutkastene

De foreliggende høringsutkastene er oversettelser av de tilsvarende internasjonale revisjonsstandardene.

Revisjonskomiteen ber om at skriftlige kommentarer til formuleringer i forslaget, forholdet til norsk lovgivning, etc. sendes til rb@revisorforeningen.no innen 1. november 2020.